Wydawca treści Wydawca treści

SZKODY OD ZWIERZYNY

Szkody wyrządzane przez zwierzynę w uprawach leśnych i młodnikach są nadal poważnym problemem, pomimo ich stopniowego ograniczania. Głównym czynnikiem, który decyduje o poziomie szkód w wielu rejonach jest nadmierny stan jeleniowatych.

Dla ograniczenia tych szkód prowadzi się różnorodne działania hodowlano – ochronne i łowieckie, w tym m. innymi: urozmaicanie składów gatunkowych upraw leśnych, grodzenie cennych upraw, zabezpieczanie drzewek przy użyciu osłon różnego typu oraz repelentów a także polepszanie warunków bytowych zwierzyny, poprzez właściwe zagospodarowanie obwodów łowieckich oraz właściwe gospodarowanie populacjami jeleniowatych.

Wiosną 2021 r. szkody od zwierzyny w uprawach i młodnikach odnotowano na powierzchni 2444 ha, w tym szkody powyżej 40 % na powierzchni 843 ha.  Coraz większego znaczenia nabierają szkody wyrządzane przez bobry (585 ha).  

Na działania związane z ograniczeniem szkód od zwierzyny w lesie w skali RDLP wydatkowano ok. 10,2 mln zł wykonując ok.2271 ha grodzeń upraw leśnych, zabezpieczając chemicznie i mechanicznie ok. 1,5 tys. ha upraw i młodników. W okresach wzmożonego zapotrzebowania jeleni na pokarm włóknisty wyłożono w I i IV kw. ub. roku na powierzchni ok.  19,2 tys. ha drzewa ogryzowe.

W  okresie zimy i wiosny w uprawach, młodnikach i drzewostanach poddanych procesowi przebudowy odnotowywane są cyklicznie znaczne szkody od drobnych gryzoni. Uszkodzeniu ulegają głównie sadzonki buka, a także innych gatunków. W 2021 r. ograniczano szkody od gryzoni na powierzchni ok. 456 ha.