Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona Lasu

 

Lasy zarządzane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie, podobnie jak lasy w Polsce, narażone są na ciągłe zagrożenia ze strony czynników stresowych pochodzenia: 

    Monitoring stanu lasu oraz określenie krótkoterminowych trendów jego zmian, prowadzony jest pod nadzorem Instytutu Badawczego Leśnictwa. System monitoringu lasu w Polsce oparty jest na sieci stałych powierzchni obserwacyjnych (SPO). W 2007 roku dokonano integracji SPO
I rzędu z powierzchniami wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu i aktualnie monitoring prowadzony jest w ramach tej inwentaryzacji.

    W 2009 roku w ramach programu monitoringu lasów utworzono w Polsce 12 stałych powierzchni obserwacyjnych monitoringu intensywnego (SPO MI), rozpoczęto na nich (poza prowadzonymi dotychczas badaniami) wykonywanie pomiarów ciągłych danych meteorologicznych i jakości powietrza. Monitoring lasu prowadzony był w 2018r., w skali kraju, na 2023 SPOmI rzędu (z tego na 1398 w Lasach Państwowych) oraz w 135 SPO II – rzędu. Na terenie RDLP w Szczecinie umiejscowionych jest 127 powierzchni SPO I – rzędu i 12 SPO II – rzędu.

    Na podstawie danych monitoringu stanu lasu prowadzonego w 2018r.(*) stwierdzono, że lasy nadzorowane przez RDLP w Szczecinie, w podstawowych gatunkach drzew (ocena zdrowotności i stopnia defoliacji) należą do najzdrowszych w kraju. Zgodnie z prognozą wynikającą z tego monitoringu, w najbliższych latach stan zdrowotny drzewostanów prawdopodobnie będzie się utrzymywał na dotychczasowym poziomie, jeżeli nie wystąpią ekstremalne czynniki pogodowe. W przypadku braku opadów w sezonie wegetacyjnym, stan zdrowotny lasów może się pogorszyć.

 

(*) wyniki monitoringu stanu lasu z uwagi na cykl badawczy przekazywane są z rocznym opóźnieniem

 

Opr.: Wydział Ochrony Lasu RDLP w Szczecinie