Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Obecnie na terenie RDLP w Szczecinie ustanowiono 474 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 3 252 ha. Stanowią je najczęściej podmokłe, trudno dostępne enklawy, nierzadko charakteryzujące się wysoką bioróżnorodnością. Są cennym urozmaiceniem otaczających ekosystemów leśnych.

 

 

Opr.: Wydział Ochrony Przyrody