Wydawca treści Wydawca treści

Puszcza Gorzowska

Nazwa projektu: Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej

Beneficjent: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (RDLP) w Szczecinie

Projekt realizowany w nadleśnictwach: Barlinek, Bogdaniec, Kłodawa, Strzelce Krajeńskie

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 2 900 995,95 zł, kwota dofinansowania 2 465 846,54 zł

Planowany okres realizacji: lata 2018 – 2022

Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi: 14

Liczba typów siedlisk objętych działaniami ochronnymi: 14

Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony - 2417,62 ha

Opis projektu: Celem projektu jest wdrożenie działań służących ochronie, siedlisk przyrodniczych oraz rzadkich i chronionych gatunków na obszarach Natura 2000 oraz poza nimi, przed nadmierną antropopresją spowodowaną ruchem turystycznym. Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez stworzenie i modernizację infrastruktury oraz szlaków, które pozwolą na ukierunkowanie ruchu turystycznego i ochronę cennych przyrodniczo miejsc Wśród działań z zakresu czynnej ochrony planowane są między innymi działania na rzecz ochrony dzikich pszczół i trzmieli oraz poprawa warunków bytowania gągoła, rybołowa
i nurogęsi. Cel dodatkowy Projektu to podniesienie świadomości na temat obszarów Natura 2000.
Z przedsięwzięć infrastrukturalnych na uwagę zasługuje utworzenie największego w Puszczy Gorzowskiej, blisko 200 km Szlaku pieszo-rowerowego. Szlak łączy obecne i planowane miejsca turystyczne.