Wydawca treści Wydawca treści

Mała retencja

 

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu- mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych (MRN2).

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)

Projekt realizowany w nadleśnictwach: Bogdaniec, Bolewice, Chojna, Głusko, Gryfice, Karwin, Międzychód i Rzepin.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 246 495 660,08 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych całego projektu: 191 222 163 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich: 162 538 838,55 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych przypadająca na Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie: 5 779 582,88 zł

Kwota dofinansowania z funduszy europejskich, przypadająca na Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie: 4 912 645,45 zł

Planowany okres realizacji: 2016-2023 r.

 

Opis projektu: Zadania prowadzone na terenie PGL LP mają na celu spowolnienie odpływu wezbraniowego wód, jeszcze na terenach leśnych, a także zatrzymanie jak najdłużej wody
w ekosystemach leśnych. Działania te będą miały wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego kraju, a także na poprawę bilansu wodnego, renaturyzacji siedlisk, zwiększenie bioróżnorodności oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego obszarów leśnych. Projekt, oprócz zwiększenia zasobów wodnych, podniesienia poziomu wód gruntowych, istotnie wpływa także na walory przyrodnicze ekosystemu leśnego oraz na zwiększenie jego biologicznej różnorodności.

 

Wskaźniki osiągnięte w ramach projektu realizowanego przez nadleśnictwa z terenu
RDLP w Szczecinie:

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego:
- objętość retencjonowanej wody: 106 375,90 m³

Wskaźniki produktu:
- pojemność obiektów małej retencji: 128 525,90 m³
- liczba obiektów piętrzących wodę lub spowalniających jej odpływ: 88 szt.