Wydawca treści Wydawca treści

Mała retencja

 

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu- mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych (MRN2).

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)

Projekt realizowany w nadleśnictwach: Bogdaniec, Bolewice, Chojna, Głusko, Gryfice, Karwin, Międzychód i Rzepin.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 234 670 000,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych całego projektu: 170 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich: 144 500 000,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych przypadająca na Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie: 6 303 421,41 zł

Planowany okres realizacji: 2016-2023 r.

 

Opis projektu: Zadania prowadzone na terenie PGL LP mają na celu spowolnienie odpływu wezbraniowego wód, jeszcze na terenach leśnych, a także zatrzymanie jak najdłużej wody
w ekosystemach leśnych. Działania te będą miały wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego kraju, a także na poprawę bilansu wodnego, renaturyzacji siedlisk, zwiększenie bioróżnorodności oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego obszarów leśnych. Projekt, oprócz zwiększenia zasobów wodnych, podniesienia poziomu wód gruntowych, istotnie wpływa także na walory przyrodnicze ekosystemu leśnego oraz na zwiększenie jego biologicznej różnorodności.

Tabela poniżej przedstawia: wskaźnik produktu, wskaźnik rezultatu bezpośredniego.

 

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

Rok osiągnięcia wartości docelowej

I. Wskaźniki produktu

I. 1. Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji

Pojemność obiektów małej retencji

m3

134 381,90 m3

 2023

Liczba obiektów piętrzących wodę lub spowalniających jej odpływ

szt. 

89

2023

I. 2. Wskaźniki produktu informacyjne

 

 

 

 

II. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

II. 1. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego istotne dla celów interwencji

Objętość retencjonowanej wody

m3

111 075,90 m3

2023

II. 2. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego informacyjne

nd

nd

nd

nd