Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona Przeciwpożarowa

Lasy znajdujące się w zasięgu terytorialnym Regionalnej  Dyrekcji  Lasów  Państwowych
w Szczecinie zaliczone są do jednych z najbardziej zagrożonych pod względem pożarowym.

Spośród 35 nadleśnictw wchodzących w skład RDLP, 9 jednostek zaliczonych jest do I kategorii, 18 do II kategorii oraz 8 nadleśnictwa do III kategorii zagrożenia. Czynnikiem sprzyjającym powstawaniu pożarów są w szczególności długotrwałe okresy suszy, silne wiatry, a głównym sprawcą jest człowiek.

Mapa nadleśnictw z podziałem na kategorie zagrożenia pożarowego lasu znajduje się pod poniższym linkiem:

Mapa kategorii zagrożenia pożarowego lasu

 

Na terenie RDLP w Szczecinie w 2019 roku powstały 346 pożary lasu na powierzchni 67,99 ha, w tym 9 pożarów (o łącznej powierzchni 2,32 ha), które miał miejsce na terenie Nadleśnictwa Sulęcin oraz Skwierzyna, na obszarze poligonu wojskowego.

 

Ubiegły rok charakteryzował się ponad przeciętnymi warunkami atmosferycznymi, wysokie temperatury (powyżej 30 °C) występujące od czerwca do września oraz długotrwałe okresy bez opadów deszczu spowodowały, że niemal przez cały okres Akcji Bezpośredniej występował wysoki stopień zagrożenia pożarowego w lasach.

Najwięcej pożarów lasu w 2019 roku miało miejsce na terenie Nadleśnictw: Kliniska (43 pożary o łącznej powierzchni 3,91 ha); Karwin (21 pożarów o łącznej powierzchni 4,47 ha); Trzebież (21 pożarów o powierzchni 0,67 ha) oraz Chojna (18 pożarów o powierzchni 2,71 ha). Pożary wystąpiły we wszystkich nadleśnictwach.

Od 1992 roku, na terenie RDLP w Szczecinie miało miejsce 10 925 pożarów lasu, łącznie spaleniu uległo 4049,11 ha obszarów leśnych. W tym okresie przeciętnie, wybuchało 390 pożarów lasu w roku, a zniszczeniu ulegały rok rocznie obszary leśne o powierzchnia przekraczającej 144 ha, średnia powierzchnia jednego pożaru lasu wyniosła 0,37 ha. 

Poniższe  wykresy  obrazują  liczbę  oraz  powierzchnię  pożarów  lasu  w  2019  roku
w poszczególnych nadleśnictwach oraz województwach.

 

Przeciętna powierzchnia jednego pożaru:

Przeciętna powierzchnia jednego pożaru od wielu lat systematycznie spada, zwłaszcza od 1993 roku,  a  w ostatnim  okresie  utrzymuje  się  na  niskim  poziomie,  co  wynika  m.in.
z podejmowanych działań inwestycyjnych w zakresie doskonalenia organizacji ochrony przeciwpożarowej  a przede wszystkim dzięki ciężkiej i ofiarnej pracy Leśników, Zawodowych Strażaków i Strażaków Ochotników, jak również dzięki doskonałej współpracy pomiędzy tymi służbami.

 

Ze względu na niewielką liczbę opadów oraz dużą liczbę upalnych dni (bez opadów atmosferycznych), cały okres akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu w 2019 rok, charakteryzował się wysokim zagrożeniem pożarowym dla lasu niż lata ubiegłe. Najwięcej pożarów miało miejsce w kwietniu oraz czerwcu.

 

Przyczyny pożarów lasu:

Najczęstszymi przyczynami pożarów lasu w 2019 roku były:

 • podpalenia – 23,70 %;
 • nieznana – 36,99 %;
 • zdarzenia losowe, wypadki – 10,69 %;
 • naturalne, wyładowania atmosferyczne – 2,89 %;
 • zaniedbania – 25,14 %;
 • powtórny zapłon – 0,58 %.

 

Wykrywanie pożarów lasu:

Najwięcej pożarów lasu, w 2019 roku, zostało wykrytych przez sprawnie działający system monitoringu obszarów leśnych. Duże znaczenie ma również udział osób postronnych wypoczywających w lesie, jak i podróżujących przez obszary leśne.

 

Organizacja ochrony przeciwpożarowej:

Organizacja ochrony przeciwpożarowej na terenie RDLP w Szczecinie oparta jest na systemie szybkiego wykrywania i alarmowania o pożarze oraz skutecznej akcji gaśniczej.

 

Powyższy cel jest realizowany przy pomocy:

 1. Sieci obserwacyjno-alarmowej

Obszar RDLP w Szczecinie monitorowany jest przez system  40 kamer telewizji użytkowej HD umocowanych na 32 - 60 m masztach oraz 16 dostrzegalni przeciwpożarowych. Łączność prowadzona jest przy użyciu 95 stacji bazowych łączności bezprzewodowej, 547 stacji ruchomych, 398 telefonów stacjonarnych oraz 1481 telefonów komórkowych. W 2019 roku zakupiono i wymieniono 4 nowoczesne kamery TV.

W okresie dużego zagrożenia pożarowego obserwacja naziemna wspomagana jest obserwacją lotniczą przy pomocy 5 samolotów patrolowo-gaśniczych oraz 1 samolotu patrolowego.

 

 1. Taboru samochodowego

Nadleśnictwa RDLP w Szczecinie dysponują dwoma średnimi samochodami gaśniczymi, w tym jeden zakupiony w 2011 roku dla Nadleśnictwa Rzepin.

Ponadto na wyposażeniu baz sprzętu przeciwpożarowego wszystkich nadleśnictw znajduje się 35  samochodów patrolowo-gaśniczych,  w  tym  14  samochodów  Ford  Ranger
z wysokociśnieniowym modułem gaśniczym, zakupionych w roku 2018 roku w ramach projektu pn. "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów" współfinansowanego ze środków POIiŚ; 2 w 2011 roku (Toyota Hilux) przy współfinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 1 w 2014 roku z dofinansowaniem ze środków RPO woj. Zachodniopomorskiego.

 

 1. Sieci Automatycznych Meteorologicznych Punktów Pomiarowych

Na terenie RDLP w Szczecinie funkcjonuje 16 automatycznych stacji meteorologicznych mierzących takie parametry jak:

 • wilgotność powietrza na wysokości 5 cm, 50 cm i 2 m (%),
 • temperaturę powietrza i gleby (°C),
 • ilość opadu atmosferycznego (mm),
 • kierunek i siłę wiatru (m/s),
 • ciśnienie atmosferyczne (hPa),
 • wartość promieniowania słonecznego (W/m2).

Dzięki rozbudowanej sieci automatycznych stacji meteorologicznych możliwe jest bieżące monitorowanie zagrożenia pożarowego lasu.

Prognoza zagrożenia pożarowego jest opracowywana codziennie w okresie od 1 marca do 30 września. Pełna informacja o zagrożeniu pożarowym RDLP jest dostępna   o  godzinie  10:00
i 14:00 na stronie internetowej (tutaj).

 

Głównymi  przyczynami  powstawania  pożarów  lasu,  są  nieostrożność  osób  korzystających
z uroków lasu oraz celowe podpalenia.

 

PAMIĘTAJMY

o zachowaniu zdrowego rozsądku podczas pobytu w lesie, o niepaleniu papierosów oraz
o zakazie rozpalania ognisk i grillowania w lesie. Jedna iskra z niedopałka papierosa, wyrzucona
z pędzącego samochodu może spowodować pożar lasu na ogromną skalę.

 

W obliczu zagrożenia lasów, leśnicy RDLP w Szczecinie

APELUJĄ

do osób szukających wytchnienia w leśnej głuszy o zachowanie maksymalnej ostrożności podczas pobytu na terenach leśnych a w razie zauważenia pożaru lasu o natychmiastowe powiadomienie Straży Pożarnej lub Służby Leśnej.

 

TELEFON ALARMOWY - Straż Pożarna 998 lub 112

 

Las płonie szybko, ale jego odnowienie wymaga pracy wielu pokoleń leśników.

 

 

REGIONALNY PUNKT

ALARMOWO-DYSPOZYCYJNY w SZCZECINIE

Tel. 91 432 87 68

Kom. 698 768 398

e-mail: pad.biuro@szczecin.lasy.gov.pl

 

Opracował: Maciej Lipka

Zdjęcie: PGL LP