Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących na terenie kraju lub innych państw członkowskich Unii Europejskiej rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie przepisów umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk i ostoi, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. W celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być ustalane strefy ochrony.

Dla zachowania populacji najbardziej zagrożonych gatunków zwierząt, a także roślin oraz grzybów, niezwykle istotna jest ich ochrona strefowa.
Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie ustanowionych jest 475stref ochrony o łącznej powierzchni 21 786 ha dla takich gatunków jak:

Ocenia się, że liczba par lęgowych w 2017 r., wyprowadzających lęgi kształtowała się na poziomie:

  • 111 par bielika
  •     2 par rybołowa
  •     9 par orlika krzykliwego
  •   33 par bociana czarnego
  •   35 par kani rudej
  •     7 par kani czarnej
  •     5 par sokoła wędrownego
  •     3 par puchacza

Na terenie RDLP występuje wiele stanowisk chronionych gatunków roślin, grzybów
i zwierząt. W ostatnich latach w Nadleśnictwie Chojna został odnaleziony storczyk trójzębny – gatunek uznany za wymarły w Polsce.

 

 

 

Opr.: Wydział Ochrony Lasu