Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących na terenie kraju lub innych państw członkowskich Unii Europejskiej rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie przepisów umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk i ostoi, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. W celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być ustalane strefy ochrony.

Ochrona  gatunkowa  dotyczy  najcenniejszych,  unikatowych  i  rzadkich  przedstawicieli  flory
i fauny. Lasy Państwowe podejmują również własne inicjatywy ochronne. Pomagają wybranym gatunkom zwierząt i roślin zasiedlić miejsca, gdzie gatunki te wyginęły (tzw. reintrodukcje) lub, gdzie są zagrożone wyginięciem (restytucje). Dotyczy to np. cisa, sudeckich jodeł, cietrzewia, głuszca, sokoła wędrownego, a także rysia i popielicy.

Na terenie RDLP w Szczecinie występuje wiele stanowisk chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dla zachowania populacji najbardziej zagrożonych gatunków zwierząt, roślin oraz grzybów, niezwykle istotna jest ich ochrona strefowa.

Na  terenie  RDLP  w  Szczecinie  ustanowionych  jest  451  stref  ochrony,  miejsc  rozrodu
i regularnego przebywania wyznaczonych dla gatunków zwierząt o łącznej powierzchni 19 811 ha, dla takich gatunków jak:

 • bielik (219),
 • bocian czarny (77),
 • kania ruda (57),
 • kania czarna (16),
 • rybołów (16),
 • orlik krzykliwy (33),
 • włochatka (8),
 • sóweczka (2),
 • puchacz (5),
 • sokół wędrowny (9),
 • gniewosz plamisty (1),
 • żółw błotny (8).

Od kilkunastu lat rybołów należy do jednych z najbardziej zagrożonych wymarciem gatunków ptaków szponiastych w naszym kraju. W tym, prawie 1/3 populacji krajowej rybołowa znajduje się na terenie RDLP w Szczecinie. Staramy się szczególnie dbać o ten gatunek. Wspólne z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. w 2012 r. podjęliśmy współpracę na rzecz odbudowy populacji rybołowów  w  województwie  lubuskim.
W ramach współpracy zostało wybudowanych ponad 40 sztucznych platform lęgowych dla tego gatunku.  Od 2017 r. w Lasach Państwowych realizowany jest projekt pn. „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce” we współpracy z Komitetem Ochrony Orłów. 17 nadleśnictw z terenu RDLP w Szczecinie uczestniczy w projekcie. Szczegóły projektu znajdują się na stronie internetowej. W ramach projektu można oglądać on-line rybołowy z Puszczy Barlineckiej.

Na wzrost w ostatnich czasach nadrzewnej populacji sokoła wędrownego na terenie tut. dyrekcji wpływ miała prowadzona od 2001 r. reintrodukcja tego gatunku w Puszczy Barlineckiej. Do 2006 r. program reintrodukcji prowadziło Nadleśnictwo Barlinek wspólnie ze Stacją Badawczą Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu, przy udziale finansowym firmy Barlinek S.A. a od 2010 r. działania na rzecz ochrony tego gatunku kontynuuje Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”. Łącznie w tych latach wpuszczono w Nadleśnictwie Barlinek ok. 200 sokołów. Efekty widoczne są po wielu latach reintrodukcji. W 2012 r. zlokalizowano na terenie Nadleśnictwa Barlinek pierwsze w Polsce gniazdo sokoła wędrownego na drzewie. Aktualnie mamy już 9 stanowisk tego gatunku.

Nadleśnictwa tut. dyrekcji uczestniczą również w programie ochrony i restytucji cisa pospolitego w Lasach Państwowych na lata 2016-2030. Pionierem w reintrodukcji cisa pospolitego jest Nadlesnictwo Rokita, które od 1993 r. realizuje projekt jego reintrodukcji chroniąc odnowienia naturalne oraz produkując sadzonki cisa na szkółce. Tym samym Nadleśnictwo Rokita zostało wyróżnione w 2004 r. za projekt: „Zwiększenia bioróżnorodności  w Nadleśnictwie Rokita poprzez zabezpieczenie naturalnego odnowienia cisa oraz przygotowanie wzorcowych remiz śródleśnych"  przez GEF (Global Environment Facility)– agendę ONZ-tu  zajmującą się ekologią.

Listy chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt występujących w nadleśnictwach znajdują się w Programach Ochrony Przyrody dla poszczególnych nadleśnictw.

 

Opr.: Wydział Ochrony Lasu