Wydawca treści Wydawca treści

Leśny Kompleks Promocyjny "Puszcze Szczecińskie"

Podstawa prawna funkcjonowania:

Utworzony Zarządzeniem Nr 18 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 lipca 1996r. Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Puszczy Bukowej i Goleniowskiej", zmienił nazwę na „Puszcza Bukowa i Goleniowska", a Zarządzeniem Nr 63 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 października 2004 r. został powiększony o lasy Puszczy Wkrzańskiej i nadano mu nazwę „Puszcze Szczecińskie".

Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcze Szczecińskie” (LKP) obejmuje swoim zasięgiem lasy: Puszczy Bukowej, południowej części Puszczy Goleniowskiej i Puszczy Wkrzańskiej (znajdujące się po polskiej stronie) oraz obszar Międzyodrza.

Łączna powierzchnia LKP „Puszcze Szczecińskie” wynosi, 61038 ha.(*) Leśny Kompleks Promocyjny jest jednostką funkcjonalną. W jego skład wchodzą:

 • obręb leśny Rozdoły Nadleśnictwa Gryfino – o powierzchni   9 495 ha
 • Nadleśnictwo Kliniska                                  – o powierzchni 23 875 ha
 • Nadleśnictwo Trzebież                                 – o powierzchni 24 888 ha
 • Lasy Miejskie miasta Szczecina                   – o powierzchni   2 780 ha
 • Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny „Świdwie”

(*) – dane na 30.10.2018r.

Do głównych zadań LKP należy:

 • wszechstronne rozpoznanie stanu lasu i dynamiki zmian biocenoz leśnych
 • trwałe zachowanie i odtwarzanie naturalnych walorów lasu
 • integrowanie gospodarki leśnej i aktywnej ochrony przyrody
 • promowanie wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej
 • prowadzenie prac badawczych oraz doświadczalnictwa dla potrzeb gospodarki leśnej; praktyczne testowanie nowych zasad i metod zagospodarowania 
 • działania na rzecz szerokiego uspołecznienia zarządzania lasami
 • doskonalenie funkcjonowania służby leśnej i edukacja leśna społeczeństwa
 • zintegrowanie działań różnych podmiotów, m.in. nadleśnictw: Gryfino, Kliniska, Trzebież, Lasów Miejskich miasta Szczecina, Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego „Świdwie”, parków krajobrazowych, organizacji pozarządowych o profilu ekologicznym, samorządów na rzecz racjonalizacji obecnych metod i wdrażania nowych metod zagospodarowania i ochrony lasu oraz ochrony wartości przyrodniczych

Szczególną cechą LKP "Puszcze Szczecińskie" jest jego położenie w obrębie liczącej prawie pół miliona mieszkańców aglomeracji szczecińskiej oraz duże znaczenie tych terenów w krajowym systemie ochrony przyrody. Dzięki korzystnemu wpływowi klimatu atlantyckiego oraz bogatej sieci hydrograficznej wykształciła się wielka różnorodność typów siedliskowych lasu, z dużym udziałem siedlisk lasowych. Flora i fauna jest tutaj bardzo bogata. Stan rozpoznania gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt należy uznać za dobry, ale zróżnicowany w poszczególnych trzech kompleksach puszczańskich.

Do form prawnej ochrony utworzonych na terenie LKP „Puszcze Szczecińskie" należą: rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne; pomniki przyrody (pojedyncze drzewa różnych gatunków, głazy narzutowe i źródliska) oraz 11 obszarów Natura 2000. Liczne gatunki roślin, grzybów i zwierząt zostały objęte prawną ochroną gatunkową.

W szerokim zakresie realizowane są tutaj funkcje naukowe, poprzez prace badawcze prowadzone przez liczne placówki naukowe. Dla nauki leśnej dużą rolę odgrywają np. zlokalizowane na terenie Puszczy Bukowej 4 powierzchnie badawcze Instytutu Badawczego Leśnictwa, tzw. powierzchnie Schwappacha oraz powierzchnia badawcza Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Dużym osiągnięciem LKP „Puszcze Szczecińskie" są efekty prowadzonej edukacji leśnej społeczeństwa. Corocznie z różnych form edukacji oferowanych przez służby leśne nadleśnictw: Gryfino, Kliniska, Trzebież korzystają tysiące osób.

Zajęcia odbywały się w przygotowanych obiektach edukacyjnych, m.in. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska, Punkcie Informacji Przyrodniczo-Leśnej w Glinnej na terenie Nadleśnictwa Gryfino, w izbach edukacji leśnej i leśnych wiatach edukacyjnych, leśnych ścieżkach dydaktycznych oraz leśnych, terenowych punktach edukacji. Prowadzone działania edukacyjne pozwalają poznać lasy LKP oraz ich wielofunkcyjną rolę.

Obszar LKP z licznymi szlakami turystycznymi i leśnymi obiektami turystycznymi umożliwia każdemu zainteresowanemu aktywny wypoczynek w kontakcie z przyrodą. Szczególną rolę spełnia tu Ogród Dendrologiczny w Glinnej z bogatą kolekcją okazów drzew i krzewów pochodzących z całego świata. Puszcza Goleniowska i Wkrzańska są w okresie jesiennym rajem dla grzybiarzy.

Przy Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Puszcze Szczecińskie" działa Rada Naukowo-Społeczna, złożona z przedstawicieli środowisk naukowych, samorządów, instytucji i organizacji społecznych, ekologicznych, firm zaangażowanych w działalność na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, przemysłu drzewnego, oświaty. Jako organ doradczy, służy pomocą w planowaniu i podejmowaniu działań mających istotne znaczenie dla funkcjonowania Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcze Szczecińskie".

Więcej informacji dotyczących LKP Jednolity program gospodarczo-ochronny Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcze Szczecińskie”.