Asset Publisher Asset Publisher

CZYNNIKI SZKODOTWÓRCZE – ANTROPOGENICZNE - SZKODY ZWIĄZANE Z PRZEBYWANIEM CZŁOWIEKA W LESIE

Las to doskonałe miejsce do odpoczynku i uprawiania różnorodnej rekreacji. Przebywanie ludzi w środowisku leśnym może jednak stwarzać określone problemy. Największe zagrożenie stwarzają turyści o małej świadomości ekologicznej, nierozumiejący zasad funkcjonowania skomplikowanego ekosystemu leśnego. Szkody wyrządzane przez ludzi w wyniku nadmiernej penetracji lasów mogą być znaczne i wynikają między innymi z:
  • Nieostrożności turystów, prowadzącej często do powstania pożarów, 
  • Wydeptywania gleby i roślinności, 
  • Niszczenia systemów korzeniowych drzew, gałęzi, młodych drzewek, 
  • Niszczenia gniazd ptaków, 
  • Niepokojenia zwierzyny leśnej i zakłócania jej życiowego rytmu.

Należy pamiętać, że las posiada ograniczoną pojemność, której przekroczenie prowadzi do zachwiania równowagi biologicznej. Olbrzymim problemem pozostaje nadal zaśmiecanie terenów leśnych. Często las stanowi dla wielu ludzi bezpłatne składowisko śmieci i innych odpadów, w związku, z czym na porządkowanie zaśmieconych lasów wydaje się coraz większe środki finansowe.
 

Na terenie RDLP występują obszary zagrożone w różnym stopniu od imisji przemysłowych i komunalnych jednak z uwagi na brak instrumentów do szacowania ich wpływu na drzewostany, służby urządzeniowe nie określają obecnie stref uszkodzeń.

 

 

Oprac: Wydział Ochrony Lasu RDLP Szczecin