Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwaty Przyrody

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Najcenniejszymi obiektami przyrodniczymi są rezerwaty przyrody o zróżnicowanym przedmiocie i zakresie ochrony.

W 33 nadleśnictwach RDLP w Szczecinie zostało ustanowionych 93 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 6 050ha.

Najwięcej rezerwatów znajduje się w Nadleśnictwach:

 • Gryfino                                                                  – 8
 • Rokita                                                                    – 7
 • Chojna                                                                   – 6
 • Karwin i Strzelce Krajeńskie                              – po 5
 • Bierzwnik, Bogdaniec, Łobez, Resko i Trzciel – po 4

Powierzchnia, w istotnym stopniu różni się w poszczególnych rezerwatach przyrody – od 1,00 ha w rezerwacie „Olszyna Źródliskowa pod Lubiechowem Dolnym” (Nadleśnictwo Chojna) do 1 352,43 ha w rezerwacie „Olszanka” (Nadleśnictwo Goleniów).

Najstarszymi rezerwatami przyrody są utworzone w 1956r. na terenie Nadleśnictwa Gryfino:

 • „Bukowe Zdroje im. Prof. Tadeusza Dominika”
 • „Buczynowe Wąwozy im. Prof. Floriana Celińskiego”
 • „Trawiasta Buczyna im. Prof. Stefana Kownasa”
 • „Źródliskowa Buczyna im. Jerzego Jackowskiego”
 • „Kołowskie Parowy im. Józefa Lewandowskiego”

 

W 2016 r. powstały 2 rezerwaty przyrody w Nadleśnictwie Resko:

 • „Bagna Iglickie” o pow. 46,04 ha, gdzie celem ochrony jest zachowanie torfowiska pojeziornego z rzadkimi i ginącymi zbiorowiskami oraz gatunkami roślin
 • „Wiązy Reskie” o pow. 34,24 ha, gdzie celem ochrony jest utrzymanie naturalnych procesów zachodzących w wyróżniających się pod względem fitocenotycznym i florystycznym lasach łęgowych i olsowych wraz
  z występującą w obiekcie populacją podkolana zielonawego.

Dla 70 rezerwatów przyrody zostały ustanowione plany ochrony, a dla 20 - zadania ochronne.

W zależności od przedmiotu ochrony rezerwatu przyrody klasyfikujemy na kilka rodzajów. Na obszarze naszej dyrekcji są to rezerwaty:

 • leśne                                – 41, o powierzchni blisko 2 218 ha
 • torfowiskowe                  – 20, o powierzchni 2 409 ha
 • florystyczne                     – 10
 • faunistyczne                    – 10
 • krajobrazowe                  – 6
 • przyrody nieożywionej   – 2
 • wodne                              – 2
 • stepowe                           – 2

 

Wybrane przykłady rezerwatów przyrody, wg rodzajów:

 • leśny - „Nadmorski bór bażynowy w Mrzeżynie" w Nadleśnictwie Gryfice, gdzie celem ochrony przyrody jest zachowanie w pełni wykształconego zbiorowiska leśnego boru bażynowego (124-letniego drzewostanu sosnowego wykształconego w karłowatej postaci) na typowym siedlisku wydm nadmorskich oraz ochrona bogatych gatunków charakterystycznych dla tego zespołu roślinnego. Obszar rezerwatu stanowi jeden z najlepiej zachowanych na polskim wybrzeżu fragmentów boru bażynowego. Powierzchnia: 8,92 ha.
 • torfowiskowy - „Olszanka" w Nadleśnictwie Goleniów, gdzie celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych i naukowych torfowiska bałtyckiego, borów bagiennych i olsów oraz rzadkich i ginących gatunków ptaków i ssaków. Łączna powierzchnia: 1354,40 ha, w tym 1352,43 ha na terenie nadleśnictwa.
 • florystyczny - „Karsiborskie paprocie" w Nadleśnictwie Międzyzdroje, gdzie celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych najliczniejszego na Pomorzu Zachodnim stanowiska paproci – długosza królewskiego oraz wiciokrzewu pomorskiego. Powierzchnia: 38,10 ha.
 • faunistyczny - „Świdwie" w Nadleśnictwie Trzebież. Pierwotnie rezerwat przyrody pod nazwą Jezioro Świdwie utworzono w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych terenów lęgowych żurawia oraz innych gatunków ptaków wodno-błotnych. W owym czasie ochroną rezerwatową objęto teren niecki jeziora z występującymi wodami, szuwarami, bagnami i olsami. W 1984r. został wpisany na listę obiektów Konwencji Ramsar, w 1988r. został powiększony rezerwat. Obecnie celem ochrony rezerwatu jest zachowanie zarastającego jeziora Świdwie oraz przyległych lasów i innych gruntów, stanowiących ostoję licznych gatunków ptaków, jak również będących miejscem odpoczynku i żerowania ptaków przelotnych. Powierzchnia rezerwatu: 891,28 ha, w tym 253,45 ha w zarządzie Nadleśnictwa Trzebież.
 • przyrody nieożywionej - „Skalisty Jar Libberta" w Nadleśnictwie Choszczno, gdzie celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie unikatowego na Pomorzu Zachodnim stanowiska czwartorzędowych form skalnych, utworzonych z piaskowców, zlepieńców spojonych węglanem wapnia, walorów krajobrazowych wąwozu kształtowanego przez erozję wodną i procesy stokowe oraz zachowanie wykształconych, cennych siedlisk przyrodniczych wraz ze stanowiskami gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych. Powierzchnia rezerwatu: 32,31 ha.
 • stepowy - „Wrzosowiska Cedyńskie im. inż. Wiesława Czyżewskiego" w Nadleśnictwie Mieszkowice, gdzie celem ochrony jest zachowanie wzgórz pokrytych wrzosowiskami oraz stanowisk roślinności kserotermicznej, utrzymanie bioróżnorodności i organizacji socjalnej organizmów charakterystycznych dla terenów otwartych - wrzosowisk, muraw kserotermicznych i napiaskowych. Powierzchnia rezerwatu przyrody: 72,02 ha.
 • wodny - „Rzeka Rekowa" w Nadleśnictwie Resko, gdzie celem ochrony jest zachowanie czystej wartkiej rzeki Rekowa z rzadką roślinnością, w tym krasnorostem Hildenbrandtia rivularis oraz zachowanie i utrzymanie przyległych olszowo-jesionowych lasów łęgowych, grądów grabowych na zboczach i roślinności źródliskowej. Powierzchnia rezerwatu: 48,70 ha.
 • krajobrazowy - „Przełom Rzeki Wołczenicy" w nadleśnictwach Nowogard i Rokita, gdzie celem ochrony jest zachowanie młodoglacjalnego krajobrazu z przełomem rzeki Wołczenicy wraz ze zróżnicowaną florą i szatą roślinną porastającymi jego strome i skaliste brzegi. Powierzchnia rezerwatu wynosi 49,11 ha, w tym 24,18 ha w zarządzie Nadleśnictwa Nowogard i 22,78 ha - Nadleśnictwa Rokita.

Opr.: Wydział Ochrony Lasu