Asset Publisher Asset Publisher

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Na terenie RDLP w Szczecinie ustanowionych jest 29 Obszarów Chronionego Krajobrazu
o łącznej powierzchni 175 645 ha.

 

Opr.: Wydział Ochrony Przyrody