Asset Publisher Asset Publisher

Więcej informacji o konferencji

Dr hab. Paweł Rutkowski z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w swoim referacie dotyczącym prowadzenia gospodarki leśnej na wybranych siedliskach przyrodniczych podkreślił, że na przykładzie doświadczeń, np. Słowińskiego Parku Narodowego, występuje problem z odnawianiem się sosny na borach bażynowych. W związku z tym, należy liczyć się z możliwością ubytku powierzchni siedliska w wyniku rozpadu drzewostanu po śmierci obecnego pokolenia drzew, ponieważ główną zaporę dla powstawania nalotów sosnowych stanowi Empetrum nigrum, a więc kluczowy gatunek runa boru bażynowego. Siedlisku przyrodniczemu można pomóc poprzez ochronę czynną.
W kolejnym referacie Andrzej Zych z Urzędu Morskiego w Szczecinie przedstawił uczestnikom konferencji podejmowane działania ochronne w pasie wybrzeża morskiego, przybliżył kompetencje Urzędu Morskiego oraz omówił na przykładach zrealizowane zadania z zakresu ochrony brzegu morskiego.
Sylwia Jurzyk – Nordlöw – Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie omówiła zróżnicowanie nadmorskich siedlisk przyrodniczych, ich potencjał ochronny i co Natura 2000 chroni na morzu. Podkreśliła, że obszary Natura 2000 nie są rezerwatami przyrody i mają stanowić wzory wdrażania zrównoważonego rozwoju, czyli wykorzystywania przestrzeni do harmonijnego życia człowieka, przy jednoczesnym zachowaniu jej dziedzictwa przyrodniczego.
Katarzyna Kordyka (RDOŚ w Szczecinie) omówiła ochronę siedlisk przyrodniczych w systemie ocen oddziaływania na środowisko.
Łukasz Ulbrych omówił na przykładzie działań realizowanych w Parku Narodowym „Ujście Warty", jak należy przeciwdziałać inwazyjnym gatunkom zwierząt. W odległości mniejszej niż 17 km od Parku Narodowego „Ujście Warty" znajduje się 6 ferm norek. Park Narodowy uczestniczył w projekcie LIFE + „Polskie Ostoje Ptaków" 2011-2014, gdzie jednym z działań była redukcja liczebności inwazyjnych gatunków drapieżników (norki amerykańskiej i szopa pracza), szczególnie niebezpiecznych dla rodzimych gatunków ptaków lęgowych.
Kolejny referat wygłosił Grzegorz Majchrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, w którym omówił planowanie urządzeniowe w nadmorskich nadleśnictwach RDLP w Szczecinie, przedstawiając historię urządzania lasu nadleśnictw: Gryfice i Międzyzdroje oraz ich stan aktualny.
Bernard Piecyk (RDLP w Szczecinie) przedstawił wyniki nowych badań Instytutu Badawczego Leśnictwa - koncepcję zweryfikowanych zasięgów występowania głównych lasotwórczych gatunków drzew w Polsce oraz omówił występowanie i hodowlę podstawowych gatunków lasotwórczych na terenie RDLP w Szczecinie.
Mieczysław Zachaś (RDLP w Szczecinie) przedstawił referat „Wpływ dynamicznie rozwijającej się populacji bobra europejskiego na ekosystemy leśne" podkreślając, że sukces prowadzonej w latach 70-tych ubiegłego wieku reintrodukcji bobra przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Skala problemów związanych z obecnością bobra niepokojąco wzrasta. Rosną także z roku na rok szkody powodowane przez bobry. Dynamika populacji bobrowych, olbrzymia plastyczność oraz niebywała w świecie zwierząt możliwość kształtowania otaczającego środowiska wskazują, że liczebność tego gatunku będzie się zwiększać. Rodzi to wiele wątpliwości, kontrowersji i obaw co do jego wpływu na trwałość ekosystemów leśnych. Prelegent zaprezentował na przykładach rolę bobra – oddziaływanie pozytywne, jak i negatywne oraz przedstawił dotychczasowe działania ochronne podejmowane na obszarach leśnych.
Małgorzata Kwiatkowska - Pieleszek (RDOŚ w Szczecinie) omówiła aspekty prawne ochrony i aktualne możliwości zarządzania populacją bobra europejskiego.Tekst: E. Kowalczyk, RDLP w Szczecinie
Fot. B. Baran, RDLP w Szczecinie