Asset Publisher Asset Publisher

Nabór na staż

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie ogłasza nabór na staż absolwencki w nadzorowanych jednostkach

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, stosownie do Zarządzenia
nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07.09.2012r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, zn. spr.: GK-1103-20/12, podaje zasady postępowania przy przyjmowaniu absolwentów na staż w jednostkach RDLP w Szczecinie:

1. Nabór na staż prowadzony jest dla absolwentów szkół średnich leśnych będących pod nadzorem pedagogicznym Ministra Klimatu i Środowiska (www.gov.pl) i wyższych leśnych.

2. Absolwenci szkół średnich i wyższych innych niż leśne mogą być przyjęci na staż w przypadku wystąpienia potrzeb kadrowych zatrudnienia absolwentów o określonym profilu wykształcenia.

Wymagane dokumenty:

1. wypełniony załącznik do ogłoszenia o naborze,

2. absolwenci szkół średnich leśnych i innych niż leśne: składają potwierdzoną za zgodność
z oryginałem kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz potwierdzoną za zgodność
z oryginałem kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego (technika leśnika); lub do wglądu oryginały składanych dokumentów.

3. absolwenci wyższych szkół leśnych i innych niż leśne: składają potwierdzoną za zgodność
z oryginałem kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu; Prowadzący nabór ma prawo żądać przedłożenia do wglądu oryginałów świadectw
i dyplomów, o których mowa powyżej.


Sposób składania dokumentów:

1. dokumenty należy składać osobiście w siedzibie RDLP w Szczecinie lub przesłaćw zamkniętej kopercie na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie,
ul. Słowackiego 2, 71-434 Szczecin,

2. termin składania podań: od 03.08.2022 r. do 09.09.2022 r. w przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do RDLP w Szczecinie;

3. do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,

4. osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane,
a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji,

5. osoby przyjęte na staż, zostaną poinformowane o miejscu odbywania stażu drogą elektroniczną, a w przypadku braku adresu e-mail pocztą,

6. szczegółowe informacje dotyczące naboru na staż można uzyskać w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, Wydział Organizacji i Kadr pod numerem telefonu
+48 91 432 87 51.