Aktualności Aktualności

"RATOWANIE ŻYCIA MAMY WE KRWI!"

O Stowarzyszeniu Klubu Honorowych Dawców Krwi Zielona Kropla przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

Stowarzyszenie Klub Honorowych Dawców Krwi Zielona Kropla przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, zostało założone w dniu 14 kwietnia 2023 roku, przez wieloletnich honorowych dawców krwi, pracujących w jednostkach organizacyjnych tut. RDLP. Siedzibą Stowarzyszenia jest budynek biurowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie,
ul. Juliusza Słowackiego 2, 71-434 Szczecin. Klub został założony jako Stowarzyszenie Zwykłe – zgodnie z art. 40 Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020 roku poz. 2261) i został wpisany do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Biuro Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin, w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin,
pod nr 228.

Działalność klubu związana będzie z aktywną promocją honorowego krwiodawstwa, zwiększania świadomości wśród leśników w tym zakresie, edukacją dot. ograniczeń związanych ze stanem zdrowia oraz na organizację akcji krwiodawstwa. Żywimy nadzieję, że dzięki Państwa udziałowi, uda się zwiększyć świadomość tej szczytnej idei wśród leśników, a tym samym zwiększyć dostępność bezcennego leku, którego nie da się wyprodukować ani niczym zastąpić.

Celem funkcjonowania Stowarzyszenia jest organizowanie akcji krwiodawstwa w uzgodnieniu
z kierownictwem RDLP w Szczecinie, we współpracy z komórkami organizacyjnymi biura RDLP
w Szczecinie oraz aktywne włączanie się w przedsięwzięcia organizowane przez RDLP w Szczecinie z zakresu krwiodawstwa oraz w organizację przedsięwzięć związanych z propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa podczas akcji organizowanych przez podmioty spoza LP.

 

Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest:

1) dążenie do zwiększenia zapasów ilości krwi i jej składników na potrzeby krwiolecznictwa;
2) propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród leśników oraz członków Stowarzyszenia ze szczególnym podkreśleniem bezinteresowności tego działania;
3) organizowanie honorowego krwiodawstwa na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia.

Do podstawowych zadań Stowarzyszenia należy:

1) systematyczne organizowanie zbiorowego i indywidualnego honorowego oddawania krwi wśród wszystkich członków Stowarzyszenia, we współpracy z placówkami publicznej służby krwi;
2) organizowanie doraźnych akcji honorowego krwiodawstwa w przypadkach nagłej potrzeby oraz wydarzeń nadzwyczajnych, tj. próśb o zbiórkę krwi, wypadków, katastrof, klęsk żywiołowych, itp.;
3) organizowanie w sposób uroczysty wręczania odznak, odznaczeń oraz wyróżnień członkom Stowarzyszenia;
4) udzielanie wsparcia członkom Stowarzyszenia w procedurze składania wniosków
o odznaczenia dla Honorowych Krwiodawców;
5) otaczanie należytą troską i opieką członków Stowarzyszenia oraz udzielanie im pomocy
w trudnych sytuacjach życiowych;
6) integracja honorowych dawców krwi zrzeszonych w Stowarzyszenia przy RDLP z innymi Stowarzyszeniami na terenie Polski;
7) udział w realizacji innych zadań o charakterze edukacyjnym, prewencyjnym i społecznym;
8) wcielanie w życie zasad Stowarzyszenia.

 

Nr konta: 66109014920000000154580222
NIP 851 329 58 78
REGON 525692098

Kontakt e-mail: zielona.kropla@szczecin.lasy.gov.pl

 

Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi Zielona Kropla przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, pragnie zaprosić wszystkich Państwa, którym bliska jest idea Honorowego Krwiodawstwa do włączenia się do działalności Stowarzyszenie Klub Honorowych Dawców Krwi Zielona Kropla przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Członkostwo w klubie nie pociąga za sobą obowiązku wnoszenia składek.