Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby Leśne

STAN  ZASOBÓW  LEŚNYCH

 

1. Warunki przyrodnicze

Tereny leśne Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie położone są w dwóch krainach przyrodniczo - leśnych i obejmują mezoregiony:

  • w Krainie Bałtyckiej: Wolińsko-Trzebiatowski, Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej, Puszczy Bukowej i Równiny Wełtyńskiej, Równiny Nowogardzkiej, Równiny Pyrzyckiej, Pojezierza Myśliborskiego, Pojezierza Choszczeńskiego;
  • w Krainie Wielkopolsko – Pomorskiej: Równiny Gorzowskiej, Pojezierza Dobiegniewskiego, Równiny Drawskiej, Ujście Warty, Puszczy Noteckiej, Pojezierza Łagowskiego, Równiny Nowotomyskiej.
     

Tabela poniżej przedstawia udział poszczególnych typów siedliskowych w lasach RDLP (wg Banku Danych o Lasach / Publikacje / Aktualizacja stanu lasu – PGLP Lasy Państwowe stan na dzień 01.01.2019 r.) przedstawia się następująco:

Siedliska borowe Siedliska lasowe Olsy
Bs 0,1% LMśw 28,5% Ol 3,2%
Bśw 18,2% Lśw 10,9% OlJ 1,3%
BMśw 31,1% LMw, LMb 3,4%    
Bw, Bb 0,1% Lw, Lł 1,2%    
BMw, BMb 1,7%        
Razem 51,3% Razem 44,2% Razem 4,5%

 

2. Drzewostany

Dominującym gatunkiem w lasach RDLP jest sosna, zajmująca jako gatunek panujący 76,5 % powierzchni. Z pozostałych gatunków znaczenie gospodarcze mają: dąb – 6,1 % olsza – 5,7 %, buk – 5,5 %, brzoza – 4,0 %.

Znaczną powierzchnię lasów RDLP, bo około 21% stanowią drzewostany, młodniki i uprawy leśne założone na gruntach porolnych. Najwyższy wskaźnik w tym zakresie posiadają nadleśnictwa: Bolewice - 44,6%, Łobez – 43,8%, Dobrzany – 41,5%.

Przeciętny wiek drzewostanów w Regionalnej Dyrekcji LP wynosi 61 lat (w Lasach Państwowych - 64 lata).

Drzewostany V i starszych klas wieku oraz w KO i KDO zajmują 29,5 % powierzchni leśnej zalesionej, a drzewostany I i II klasy wieku – 25,6 %.

Lasy ochronne oraz rezerwaty przyrody zajmują ok. 62,5 % powierzchni leśnej  RDLP. Pozostałe lasy to lasy wielofunkcyjne.

Zapas drewna na pniu ustalony dla RDLP na podstawie Banku Danych o Lasach / Publikacje / Aktualizacja stanu lasu – PGLP Lasy Państwowe stan na dzień 01.01.2019 r. wynosi 179,57 mln. m3 grubizny, co stanowi 9,4 % zapasu drewna na pniu w Lasach Państwowych.

 

Struktura miąższościowa gatunków panujących w ogólnym zapasie drewna na pniu
w lasach RDLP przedstawia się następująco:

sosna                                              -    78,1 %

świerk, daglezja                            -    2,4 %

buk                                                 -    4,7 %

dąb                                                 -    5,5 %

brzoza                                            -   3,3 %

olsza                                               -    5,7 %

grab                                                -    0,1 %

pozostałe gatunki liściaste           -    0,2 %

 

Przeciętna zasobność drzewostanów wynosi 285 m3/ha grubizny brutto i jest wyższa od przeciętnej zasobności w Lasach Państwowych o 11 m3/ha.