Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona Lasu

 

Lasy zarządzane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie, podobnie jak lasy w Polsce, narażone są na ciągłe zagrożenia ze strony czynników stresowych pochodzenia: 

Dla oceny stanu lasu oraz określenia krótkoterminowych trendów jego zmian, prowadzony jest pod nadzorem Instytutu Badawczego Leśnictwa, monitoring stanu lasu.
System monitoringu lasu w Polsce oparty jest na sieci stałych powierzchni obserwacyjnych (SPO). W 2007 roku dokonano integracji SPO I rzędu z powierzchniami wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu i monitoring prowadzony jest w ramach tej inwentaryzacji. 
W 2009 roku w ramach programu monitoringu lasów utworzono w Polsce 12 stałych powierzchni obserwacyjnych monitoringu intensywnego (SPO MI) i rozpoczęto na nich (poza badaniami prowadzonymi dotychczas) wykonywanie pomiarów ciągłych danych meteorologicznych i jakości powietrza. Monitoring lasu prowadzony był w 2019 r., w skali kraju na 2042 SPO I rzędu, (z tego na 1403 w Lasach Państwowych) oraz o 134 SPO II – rzędu. Na terenie RDLP w Szczecinie umiejscowionych jest  135 SPO I rzędu,(z tego na 128 w Lasach Państwowych i 12 SPO II – rzędu.

Na podstawie danych monitoringu stanu lasu prowadzonego w 2019r.(*) stwierdzono, że stan lasów nadzorowanych przez RDLP w Szczecinie, w podstawowych gatunkach drzew (ocena zdrowotności i stopnia defoliacji) uległ nieznacznemu pogorszeniu i należą one do lasów o dobrej zdrowotności.

Zgodnie z prognozą wynikającą z tego monitoringu, w najbliższych latach stan zdrowotny drzewostanów prawdopodobnie będzie się utrzymywał na podobnym poziomie, jeżeli nie wystąpią ekstremalne czynniki pogodowe. W przypadku dalszego występowania niedoborów opadów w sezonach wegetacyjnych, stan zdrowotny lasów może się pogorszyć.

 

(*) wyniki monitoringu stanu lasu z uwagi na cykl badawczy przekazywane są z rocznym opóźnieniem

 

Opr.: Wydział Ochrony Lasu RDLP w Szczecinie