Asset Publisher Asset Publisher

„Ekosystemy leśne stanowią trzon całego systemu ochrony przyrody w Polsce. W lasach jest zgromadzona duża część różnorodności biologicznej oraz tych cech przyrody, które składają się na pojęcie jej naturalności. Połowa gatunków naszej flory i fauny to gatunki leśne lub wywodzące się z lasu. Duża część obszarów chronionych Polski to obszary leśne…”

[prof. dr hab. Romuald Olaczek, 1988]

 

Lasy RDLP w Szczecinie charakteryzuje duże bogactwo przyrodnicze. Wiąże się to
z obecnością dużych kompleksów leśnych, takich jak: Puszcza Notecka, Puszcza Bukowa, Puszcza Goleniowska, Puszcza Wkrzańska, Puszcza Barlinecka (Gorzowska) czy Puszcza Drawska. Najcenniejsze ich fragmenty zostały objęte różnymi formami prawnej ochrony, pozwalającymi na zachowanie ich niezwykłych walorów przyrodniczych. Należą do nich:

- 93 rezerwaty przyrody (z czego 6 nazwanych imieniem leśników, zasłużonych dla ochrony przyrody) o pow. 6040 ha,

- 10 parków krajobrazowych o pow. 68 998 ha,

- 29 obszarów chronionego krajobrazu o pow. 175 646 ha,

- 70 obszarów Natura 2000 (22 PLB – 286 949 ha, 48 PLH – 159 266 ha),

- 1135 pomników przyrody, w tym 11 powierzchniowych o pow. 35,17 ha,

- 4 stanowiska dokumentacyjne o pow. 5,83 ha,

- 474 użytki ekologiczne o pow. 3 252,17 ha,

- 39 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych o pow. 11 751 ha,

- 451 stref ochrony, miejsc rozrodu i regularnego przebywania wyznaczonych dla gatunków zwierząt o pow. 19 811 ha.

 

Łącznie wszystkie formy ochrony przyrody pokrywają około 63% powierzchni RDLP.

 

Zapraszamy do korzystana z Banku Danych o Lasach: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

Mapa interaktywna zawiera warstwy przestrzenne uzyskane z systemu informacji przestrzennej działającego w GDOŚ, w tym  granice: rezerwatów przyrody, obszarów Natura 2000 i innych form ochrony przyrody.