Asset Publisher Asset Publisher

Obszary Natura 2000

Natura 2000 jest najmłodszą prawną formą ochrony przyrody w Polsce. Głównym celem funkcjonowania sieci Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Podstawą funkcjonowania obszarów Natura 2000 są dwie unijne dyrektywy tzw. dyrektywa ptasia i dyrektywa siedliskowa. Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje: obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW).

Na terenie administrowanym przez RDLP w Szczecinie wyznaczonych zostało 70 obszarów Natura 2000 w tym:

  • 22 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), pokrywające 286 949 ha obszarów zarządzanych przez LP,
  • 48 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty/specjalne obszary ochrony siedlisk (OZW/SOO) o powierzchni 159 266 ha w zarządzie LP.

Łącznie pokrywają one około 49% powierzchni RDLP.

Na dzień 31.12.2019 r. ustanowiono 37 planów zadań ochronnych w postaci zarządzeń Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim
i Poznaniu. Dla 4 obszarów Natura 2000 zakres zadań ochronnych sporządzany jest w ramach opracowywanych planów urządzenia lasu.

W zakresie ochrony przyrody, niezmiernie ważna jest dobra współpraca pomiędzy instytucjami zarządzającymi i sprawującymi nadzór nad obszarami cennymi przyrodniczo. Takim dobrym przykładem jest współpraca pomiędzy RDLP w Szczecinie a Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska, której efektem są zawarte w latach 2009 i 2010 porozumienia pomiędzy Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie i Regionalnymi Dyrektorami Ochrony Środowiska w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Poznaniu. Niezwykle ważnym działaniem w ramach tych porozumień było określenie dla poszczególnych typów siedlisk przyrodniczych znajdujących się w obszarach Natura 2000, typów drzewostanów, orientacyjnych składów gatunkowych upraw oraz rodzajów stosowanych rębni, co daje gwarancję na prowadzenie właściwej gospodarki leśnej na siedliskach przyrodniczych i jest wykorzystywane w procesie tworzenia planów zadań ochronnych lub planów ochrony dla obszarów Natura 2000.

Nadleśnictwa z terenu RDLP w Szczecinie podejmują szereg inicjatyw w zakresie ochrony przyrody, które realizują w dużej części ze środków zewnętrznych w ramach projektów krajowych i unijnych. Celami dotychczas prowadzonych działań ochronnych w obszarach Natura 2000 były m.in: odtwarzanie i przebudowa leśnych siedlisk przyrodniczych poprzez dostosowanie składu gatunkowego, ochrona wrzosowisk i torfowisk zarastających roślinnością drzewiastą, odbudowa zbiorników wodnych dla rozwoju
i bytowania żółwia błotnego, traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego, zabezpieczenie obszarów cennych poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego i wiele innych działań.

Ostoje ptasie: Puszcza Barlinecka PLB080001, Dolina Dolnej Noteci PLB080002, Dolina Środkowej Odry PLB080004, Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005, Puszcza Notecka PLB300015, Bagna Rozwarowskie PLB320001, Delta Świny i Wolin PLB320002, Dolina Dolnej Odry PLB320003, Jezioro Miedwie i Okolice PLB320005, Jezioro Świdwie PLB320006, Łąki Skoszewskie PLB320007, Ostoja Ińska PLB320008, Zalew Szczeciński PLB320009, Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010, Zalew Kamieński i Dziwna PLB320011, Puszcza Goleniowska PLB320012, Ostoja Wkrzańska PLB320014, Ostoja Witnicko-Dębniańska PLB320015, Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016, Ostoja Cedyńska PLB320017, Jeziora Wełtyńskie PLB320018 oraz Ujście Warty PLC080001.

Ostoje siedliskowe: Dolina Leniwej Obry PLH080001, Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLH080002, Nietoperek PLH080003, Torfowisko Chłopiny PLH080004, Ujście Noteci PLH080006, Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie PLH080008, Dolina Ilanki PLH080009, Dolina Pliszki PLH080011, Łęgi Słubickie PLH080013, Ujście Ilanki PLH080015, Torfowiska Sułowskie PLH080029, Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej PLH080032, Jeziora Gościmskie PLH080036, Rynna Jezior Rzepińskich PLH080049, Ostoja Barlinecka PLH080071, Dolina Kamionki PLH300031, Ostoja Międzychodzko-Sierakowska PLH300032, Brzeźnicka Węgorza PLH320002, Dolina Iny koło Recza PLH320004, Dolina Krąpieli PLH320005, Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH320006, Jezioro Kozie PLH320010, Ostoja Goleniowska PLH320013, Pojezierze Myśliborskie PLH320014, Police-Kanały PLH320015, Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017, Ujście Odry i Zalew Szczeciński PLH320018, Wolin i Uznam PLH320019, Wzgórza Bukowe PLH320020, Jezioro Lubie i Dolina Drawy PLH320023, Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH320033, Dolna Odra PLH320037, Gogolice-Kosa PLH320038, Lasy Bierzwnickie PLH320044, Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046, Dorzecze Regi PLH320049, Dolina Tywy PLH320050, Mieszkowicka Dąbrowa PLH320051, Ostoja Golczewska PLH320052, Wzgórza Krzymowskie PLH320054, Wzgórza Moryńskie PLH320055, Torfowisko Reptowo PLH320056, Dziczy Las PLH320060, Jezioro Stolsko PLH320063, Las Baniewicki PLH320064, Pojezierze Ińskie PLH320067, Ostoja Wełtyńska PLH320069 oraz Jezioro Dobropolskie PLH320070.

 

Opr.: Wydział Ochrony Przyrody