Asset Publisher Asset Publisher

Obszary Natura 2000

Natura 2000 jest najmłodszą prawną formą ochrony przyrody w Polsce. Głównym celem funkcjonowania sieci Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Podstawą funkcjonowania obszarów Natura 2000 są dwie unijne dyrektywy tzw. dyrektywa ptasia i dyrektywa siedliskowa. Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje: obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW).

Na terenie administrowanym przez RDLP w Szczecinie wyznaczonych zostało 70 obszarów Natura 2000 w tym:

  • 22 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), pokrywające 286 949 ha obszarów zarządzanych przez LP,
  • 48 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty/specjalne obszary ochrony siedlisk (OZW/SOO) o powierzchni 159 266 ha w zarządzie LP.

Łącznie pokrywają one około 49% powierzchni RDLP.

Na dzień 31.12.2019 r. ustanowiono 37 planów zadań ochronnych w postaci zarządzeń Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim
i Poznaniu. Dla 4 obszarów Natura 2000 zakres zadań ochronnych sporządzany jest w ramach opracowywanych planów urządzenia lasu.

W zakresie ochrony przyrody, niezmiernie ważna jest dobra współpraca pomiędzy instytucjami zarządzającymi i sprawującymi nadzór nad obszarami cennymi przyrodniczo. Takim dobrym przykładem jest współpraca pomiędzy RDLP w Szczecinie a Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska, której efektem są zawarte w latach 2009 i 2010 porozumienia pomiędzy Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie i Regionalnymi Dyrektorami Ochrony Środowiska w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Poznaniu. Niezwykle ważnym działaniem w ramach tych porozumień było określenie dla poszczególnych typów siedlisk przyrodniczych znajdujących się w obszarach Natura 2000, typów drzewostanów, orientacyjnych składów gatunkowych upraw oraz rodzajów stosowanych rębni, co daje gwarancję na prowadzenie właściwej gospodarki leśnej na siedliskach przyrodniczych i jest wykorzystywane w procesie tworzenia planów zadań ochronnych lub planów ochrony dla obszarów Natura 2000.

Nadleśnictwa z terenu RDLP w Szczecinie podejmują szereg inicjatyw w zakresie ochrony przyrody, które realizują w dużej części ze środków zewnętrznych w ramach projektów krajowych i unijnych. Celami dotychczas prowadzonych działań ochronnych w obszarach Natura 2000 były m.in: odtwarzanie i przebudowa leśnych siedlisk przyrodniczych poprzez dostosowanie składu gatunkowego, ochrona wrzosowisk i torfowisk zarastających roślinnością drzewiastą, odbudowa zbiorników wodnych dla rozwoju
i bytowania żółwia błotnego, traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego, zabezpieczenie obszarów cennych poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego i wiele innych działań.

Ostoje ptasie: Puszcza Barlinecka PLB080001, Dolina Dolnej Noteci PLB080002, Dolina Środkowej Odry PLB080004, Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005, Puszcza Notecka PLB300015, Bagna Rozwarowskie PLB320001, Delta Świny i Wolin PLB320002, Dolina Dolnej Odry PLB320003, Jezioro Miedwie i Okolice PLB320005, Jezioro Świdwie PLB320006, Łąki Skoszewskie PLB320007, Ostoja Ińska PLB320008, Zalew Szczeciński PLB320009, Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010, Zalew Kamieński i Dziwna PLB320011, Puszcza Goleniowska PLB320012, Ostoja Wkrzańska PLB320014, Ostoja Witnicko-Dębniańska PLB320015, Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016, Ostoja Cedyńska PLB320017, Jeziora Wełtyńskie PLB320018 oraz Ujście Warty PLC080001.

Ostoje siedliskowe: Dolina Leniwej Obry PLH080001, Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLH080002, Nietoperek PLH080003, Torfowisko Chłopiny PLH080004, Ujście Noteci PLH080006, Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie PLH080008, Dolina Ilanki PLH080009, Dolina Pliszki PLH080011, Łęgi Słubickie PLH080013, Ujście Ilanki PLH080015, Torfowiska Sułowskie PLH080029, Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej PLH080032, Jeziora Gościmskie PLH080036, Rynna Jezior Rzepińskich PLH080049, Ostoja Barlinecka PLH080071, Dolina Kamionki PLH300031, Ostoja Międzychodzko-Sierakowska PLH300032, Brzeźnicka Węgorza PLH320002, Dolina Iny koło Recza PLH320004, Dolina Krąpieli PLH320005, Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH320006, Jezioro Kozie PLH320010, Ostoja Goleniowska PLH320013, Pojezierze Myśliborskie PLH320014, Police-Kanały PLH320015, Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017, Ujście Odry i Zalew Szczeciński PLH320018, Wolin i Uznam PLH320019, Wzgórza Bukowe PLH320020, Jezioro Lubie i Dolina Drawy PLH320023, Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH320033, Dolna Odra PLH320037, Gogolice-Kosa PLH320038, Lasy Bierzwnickie PLH320044, Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046, Dorzecze Regi PLH320049, Dolina Tywy PLH320050, Mieszkowicka Dąbrowa PLH320051, Ostoja Golczewska PLH320052, Wzgórza Krzymowskie PLH320054, Wzgórza Moryńskie PLH320055, Torfowisko Reptowo PLH320056, Dziczy Las PLH320060, Jezioro Stolsko PLH320063, Las Baniewicki PLH320064, Pojezierze Ińskie PLH320067, Ostoja Wełtyńska PLH320069 oraz Jezioro Dobropolskie PLH320070.

 

Opr.: Wydział Ochrony Przyrody


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Struktura organizacyjna Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

Struktura organizacyjna Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

Struktura organizacyjna biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

Pion Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

Dyrektor kieruje całokształtem działalności Regionalnej Dyrekcji LP na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nią odpowiedzialność, a także reprezentuje
RDLP na zewnątrz.

Wydział Organizacji i Kadr - (DO)

Wydział wykonuje zadania związane z kontrolą instytucjonalną oraz innymi czynnościami kontrolnymi w komórkach organizacyjnych RDLP, nadleśnictwach, zakładach LP
15 nadzorowanych przez Dyrektora, koordynuje sprawy związane z załatwianiem skarg
i wniosków. Współpracuje z Głównym Inspektorem LP oraz organami kontroli państwowej.
Do zadań Wydziału należy również powadzenie spraw związanych z militaryzacją RDLP tj.: prowadzeniem spraw związanych z reklamowaniem pracowników RDLP od obowiązku służby wojskowej, uzgodnienia z właściwymi Wojskowymi Komendami Uzupełnień pracowników podlegających mobilizacji. Planowanie i realizacja szkoleń obronnych. Organizacja
i funkcjonowanie stałego dyżuru. Kontrola zdań związanych z HNS.

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego - (DK)

Wydział wykonuje zadania związane z kontrolą instytucjonalną oraz innymi czynnościami kontrolnymi w komórkach organizacyjnych RDLP, nadleśnictwach, zakładach LP nadzorowanych przez Dyrektora, koordynuje sprawy związane z załatwianiem skarg
i wniosków. Współpracuje z Głównym Inspektorem LP oraz organami kontroli państwowej.

Wydział Promocji i Mediów - (DR)

Realizuje zadania związane z prowadzeniem polityki informacyjnej, zapewnieniem sprawnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Koordynuje działania w zakresie public relations. Zajmuje się obsługą i prowadzeniem konferencji prasowych, spotkań z mediami, organizowaniem wystąpień dyrektora w mediach oraz innych imprezach promocyjno-informacyjnych. Koordynuje i nadzoruje sprawy związane z: edukacją leśną społeczeństwa, zagospodarowaniem turystycznym lasu, funkcjonowaniem strony internetowej, mediów społecznościowych i Biuletynu Informacji Publicznej, pracami naukowo-badawczymi, organizacją (z wyłączeniem organizacji struktur biura RDLP i jednostek nadzorowanych). Koordynuje i nadzoruje sprawy związane z Leśnymi Kompleksami Promocyjnymi.

Inspektor Ochrony Danych - (DD)

Stanowisko ds. ochrony danych osobowych pełni funkcję inspektora ochrony danych
w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, we wszystkich jednostkach organizacyjnych RDLP w Szczecinie. Inspektor Ochrony Danych jest włączany we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych, inicjuje, koordynuje, opiniuje, nadzoruje
i kontroluje, prowadzoną wspólnie dla wszystkich jednostek organizacyjnych RDLP politykę ochrony danych. Współpracuje aktywnie z wszystkimi administratorami danych osobowych wchodzącymi w skład RDLP (kierownikami jednostek organizacyjnych) oraz z podmiotami przetwarzającymi.

Stanowisko Regionalnego Inspektora Straży Leśnej - (DS)

Wspiera, nadzoruje i koordynuje realizację zadań z zakresu ochrony lasu przed szkodnictwem leśnym oraz zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Nadzoruje i koordynuje działania Grupy Interwencyjnej Straży Leśnej. Współpracuje ze służbami mundurowymi i administracją publiczną w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego i reagowania kryzysowego. Prowadzi nadzór i kontrolę ww. spraw w jednostkach podległych.

Zespół ds. Współpracy z Otoczeniem Regionalnym – (DW)

Kreuje oraz wspiera działania z zakresu kształtowania relacji z otoczeniem RDLP w Szczecinie.


Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Zastępca Dyrektora ds. gospodarki leśnej kieruje realizacją zadań z zakresu zagospodarowania lasu. 

Wydział Hodowli Lasu - (ZH)

Przygotowuje, wspiera, koordynuje oraz nadzoruje w jednostkach podległych zadaniazwiązane z nasiennictwem, selekcją, szkółkarstwem, hodowlą lasu, zadrzewieniami, nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz certyfikacją gospodarki leśnej.

Wydział Ochrony Lasu - (ZO)

Inicjuje, nadzoruje oraz prowadzi pomoc merytoryczną w zakresie utrzymania należytego stanu zdrowotnego i sanitarnego lasów, zabezpieczania przed szkodami ze strony
czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych (z wyłączeniem szkodnictwa leśnego i ochrony ppoż. terenów leśnych). Koordynuje, wspiera oraz nadzoruje w jednostkach podległych zadania związane z gospodarką łowiecką.

Zespół ds. Ochrony Zasobów Przyrodniczych - (ZZ)

Zespół ds. Ochrony Zasobów Przyrodniczych koordynuje i prowadzi całokształt spraw z zakresu ochrony przyrody i środowiska, ochrony dziedzictwa kulturowego i gospodarki
wodnej.

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi - (ZS)

Organizuje, koordynuje wspiera i nadzoruje całokształt zadań z zakresu stanu posiadania, postępowań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz wyłączeń z produkcji.

Wydział Urządzania Lasu i Geoinformatyki - (ZU)

Do zadań Wydziału należy prowadzenie całokształtu zagadnień w zakresie urządzania lasu, Systemu Informacji Przestrzennej, a także tworzenia, dzielenia, łączenia i likwidacji oraz określania zasięgu terytorialnego nadleśnictw i obrębów leśnych – koordynowanie, wspieranie i nadzorowanie nadleśnictw w tym zakresie.

Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej - (ZP)

Inicjuje, nadzoruje oraz prowadzi pomoc merytoryczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych, zarządzania kryzysowego oraz systemu łączności radiowej na terenie RDLP w Szczecinie.
 

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych

Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych kieruje realizacją zadań z zakresu pionu ekonomicznego. 

Wydział Księgowości – (EK)

Prowadzi rachunkowość, rozliczenia podatkowe i finansowe, w tym obsługę pracowników RDLP z tytułu wynagrodzeń i innych rozliczeń osobowych oraz wspiera, koordynuje i nadzoruje jednostki organizacyjne w zakresie ewidencji księgowej, sprawozdawczości, finansowania
i kredytowania.

Wydział Analiz i Planowania - (EP)

Prowadzi sprawy związane z opracowywaniem planów i analiz ekonomicznych oraz współuczestniczy w przygotowywaniu właściwych sprawozdań, opinii a także sprawuje nadzór nad realizacją planów finansowo-gospodarczych. Wspiera, koordynuje i nadzoruje jednostki
w tym zakresie.  Nadzoruje i koordynuje działalność zakładów LP o zasięgu regionalnym oraz Ośrodków Wypoczynkowych i Szkoleniowych.

Wydział Marketingu  - (EM)

Prowadzi pomoc merytoryczną, koordynuje i nadzoruje działalność jednostek w zakresie sprzedaży drewna, polityki cenowej, handlowej i marketingowej z zachowaniem zasady racjonalnego wykorzystania surowca drzewnego. Prowadzi analizę rynków oraz sprawy związane z realizacją umów w zakresie obrotu drewnem. Prowadzi całokształt spraw związanych z promocją drewna oraz usługami z zakresu sprzedaży i spedycji drewna  oferowanymi przez nadzorowane jednostki.

Wydział Infrastruktury Leśnej - (EL)

Koordynuje i nadzoruje sprawy dotyczące budownictwa ogólnego, drogowego, wodnego, postępu techniczno-technologicznego, transportu, wykorzystania maszyn i urządzeń
w leśnictwie.

Wydział Informatyki – (EI)

Realizuje zadania związane z organizacją, nadzorem, rozwojem, utrzymaniem  oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w szczególności SILP
w jednostkach organizacyjnych oraz biurze RDLP. Prowadzi czynności związane z serwisem sprzętu, szkoleniami i ochroną praw autorskich oprogramowania w biurze RDLP.

Wydział Administracji - (EA)

Prowadzi całokształt spraw związanych z administrowaniem majątkiem RDLP w tym pomieszczeniami i środkami transportowymi, zaopatrywaniem pracowników w materiały biurowe, środki techniczne, umundurowanie, sprzęt itp. oraz zabezpieczeniem bieżących potrzeb. Prowadzi kancelarię biura RDLP oraz archiwum zakładowe, koordynuje sprawy związane ze stosowaniem instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej. Prowadzi obsługę sekretariatu Dyrektora.

Zespół ds. Zamówień Publicznych - (EZ)

Prowadzi całokształt spraw z zakresu stosowania procedur zamówień publicznych w biurze RDLP i udziela wsparcia w tym zakresie nadzorowanym jednostkom. Koordynuje i nadzoruje kontraktowanie oraz realizację usług leśnych w jednostkach. Współpracuje na szczeblu RDLP
z przedstawicielami przedsiębiorczości leśnej.

Wydział Użytkowania Lasu - (EU)
Stanowisko Pracy Brakarza Regionalnego – (EU.B)

Prowadzi pomoc merytoryczną, koordynuje i nadzoruje działalność jednostek w zakresie użytkowania lasu (głównego i ubocznego), w tym pozyskiwania surowca drzewnego
z zachowaniem zasady racjonalnego jego wykorzystania. Prowadzi analizę systemów wykonawstwa prac pozyskaniowych oraz sprawy związane z funkcjonowaniem stanowiska pracy brakarza regionalnego, normalizacją i certyfikacją prac z zakresu użytkowania lasu.

Wydział Projektów Rozwojowych (ER)

Wydział prowadzi, koordynuje i nadzoruje sprawy związane z wdrażaniem projektów rozwojowych, projektów realizowanych ze środków pomocowych krajowych i europejskich.

 

Opr.: Wydział Organizacji i Kadr RDLP w Szczecinie