Asset Publisher Asset Publisher

Monitoring środowiska

Tytuł projektu: „Zakup kamery multispektralnej i bezzałogowego statku powietrznego, które będą wykorzystywane do monitoringu środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk hydrogenicznych (mokradeł)”.

Źródło finansowania: „Zapobieganie występowaniu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska,
w tym skutkom suszy w lubuskich lasach”- projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Głównym celem zadania jest zwiększenie stabilności ekosystemów leśnych, ze szczególnym uwzględnieniem mokradeł, poprzez rozwój sieci monitoringu przyrodniczego. Wykorzystanie danych pozyskanych za pomocą kamery multispektralnej i kamery światła widzialnego pozwoli przewidywać i przeciwdziałać zmianom zachodzącym w ekosystemach leśnych.

Osiągnięcie celu głównego pozwoli osiągnąć szereg celów pośrednich tj.:

  • zmniejszenie strat przyrodniczych powstałych w wyniku zachodzących zmian klimatycznych;
  • ochrony różnorodności biologicznej;
  • ograniczenia szkodliwej emisji CO2;
  • szybszej lokalizacji drzewostanów uszkodzonych z powodu niedoboru wody i szkodników pierwotnych;
  • utrzymania różnorodności gatunkowej ekosystemów leśnych, w tym szczególnie mokradeł.

Działania z zakresu monitoringu środowiska przyrodniczego pozwalają prognozować zmiany zachodzące w środowisku, a także identyfikować negatywne oddziaływania i podejmować działania zaradcze. Dane przestrzenne pozyskiwane za pomocą kamer multispektralnych mają duże znaczenie w szybkiej ocenie stanu zdrowotnego lasu.