Asset Publisher Asset Publisher

Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Notecka”

Podstawa prawna funkcjonowania:

Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Notecka" utworzony został Zarządzeniem Nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 października 2004 r.; w 2015 roku dokonano zmian terytorialnych. Obejmuje obszar o łącznej powierzchni ponad 137 tys. ha.

W jego skład wchodzą lasy z nadleśnictw:

 • Karwin, Międzychód i Skwierzyna (RDLP w Szczecinie) o pow. 46 078 ha
 • Potrzebowice, Wronki i Krucz (RDLP w Pile) o pow. 56 116 ha
 • Sieraków i Oborniki (RDLP w Poznaniu) o pow. 35 035 ha

Do głównych zadań LKP należy:

 • wszechstronne rozpoznanie stanu lasu i dynamiki zmian biocenoz leśnych
 • trwałe zachowanie i odtwarzanie naturalnych walorów lasu
 • integrowanie gospodarki leśnej i aktywnej ochrony przyrody
 • promowanie wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej
 • prowadzenie prac badawczych oraz doświadczalnictwa dla potrzeb gospodarki leśnej; praktyczne testowanie nowych zasad i metod zagospodarowania 
 • działania na rzecz szerokiego uspołecznienia zarządzania lasami
 • doskonalenie funkcjonowania służby leśnej i edukacja leśna społeczeństwa
 • zintegrowanie działań różnych podmiotów, na rzecz racjonalizacji obecnych metod i wdrażania nowych metod zagospodarowania i ochrony lasu oraz ochrony wartości przyrodniczych

LKP obejmuje duży kompleks leśny o bardzo ubogim składzie gatunkowym, z dominującą sosną zwyczajną. Z innych gatunków lasotwórczych występuje tutaj brzoza brodawkowata, dąb szypułkowy i bezszypułkowy, olsza czarna, świerk i buk, głównie w drzewostanach na obrzeżu Puszczy w rejonie jezior międzychodzko-sierakowskich oraz Drezdenka. Występująca na wydmach śródlądowych sosna, o powolnym przyroście, znana jest z wysokiej jakości wąskosłoistego drewna.

Ubogi charakter siedlisk sprawia, że puszczańskie bory są podatne na negatywne oddziaływanie różnych czynników. Do najgroźniejszych należą tutaj okresowo pojawiające się w formie gradacyjnej owady z grupy szkodników pierwotnych: brudnica mniszka, strzygonia choinówka, barczatka sosnówka, poproch cetyniak oraz boreczniki sosnowe. Żery strzygoni choinówki w latach 1923-1924 spowodowały zniszczenie ok. 60 000 – 70 000 ha drzewostanów. Dominujący udział borów sosnowych na ubogich siedliskach sprawia, że Puszcza Notecka jest szczególnie podatna na zagrożenia pożarowe a stosunkowo niska ilość opadów atmosferycznych przyczynia się do powstawania zjawiska suszy oraz związanych z nią szkód w uprawach leśnych.

Najcenniejsze wartości przyrodnicze w Puszczy Noteckiej, chronione są m.in. poprzez utworzenie rezerwatów przyrody, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, użytków ekologicznych, pomników przyrody: głównie pojedynczych drzew różnych gatunków oraz obszarów Natura 2000. Liczne gatunki roślin, grzybów i zwierząt objęte zostały prawną ochroną gatunkową.

Spełnianie przez lasy wielu funkcji określonych dla LKP „Puszcza Notecka" umożliwiają przyjęte zasady prowadzenia gospodarki leśnej. Zasadniczym celem jest hodowla różnogatunkowych i różnowiekowych drzewostanów, dostosowanych do istniejących siedlisk leśnych, przy zachowaniu istniejącej bioróżnorodności oraz podejmowanie działań zmierzających do odtworzenia naturalnych biocenoz leśnych i nieleśnych. Działania te zostały szczegółowo określone w przygotowanym wspólnie przez wszystkie 3 regionalne dyrekcje Lasów Państwowych Programie gospodarczo-ochronnym dla Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Notecka".

Puszcza Notecka dostarcza licznych wrażeń estetycznych i krajobrazowych.
W okresie jesiennym Puszcza Notecka to raj dla grzybiarzy. Przygotowane przez leśników szlaki turystyczne i leśne obiekty turystyczne (najwięcej parkingów i miejsc postojów pojazdów) umożliwiają każdemu zainteresowanemu aktywny wypoczynek w kontakcie z przyrodą oraz poznawanie tajemnic historycznych i kulturowych tych terenów.

Leśnicy współpracują z różnymi organizacjami, instytucjami m.in. w zakresie edukacji przyrodniczej społeczeństwa przybliżając wielofunkcyjną gospodarkę leśną. Corocznie z różnych form edukacji oferowanych przez służby leśne nadleśnictw: Karwin, Międzychód i Skwierzyna korzystają dzieci, młodzież i osoby dorosłe (średniorocznie około 20 tys. osób). Zajęcia odbywają się w lesie z wykorzystaniem przygotowanych obiektach edukacyjnych, m.in. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Mokrzcu, w izbach edukacji leśnej i leśnych wiatach edukacyjnych, leśnych ścieżkach dydaktycznych oraz  leśnych, terenowych punktach edukacji.

Przy LKP „Puszcza Notecka" działa Rada Naukowo-Społeczna, złożona z przedstawicieli środowisk naukowych, samorządów, instytucji i organizacji społecznych, ekologicznych. Jako organ doradczy dyrektorów RDLP w Szczecinie, w Poznaniu i w Pile, służy pomocą w planowaniu i podejmowaniu działań mających istotne znaczenie dla funkcjonowania LKP.