Asset Publisher Asset Publisher

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, ul. Trzcinowa 10, 70-893 Szczecin.

Wejście główne do siedziby znajduje się od strony ul. Trzcinowej 10, z poziomu chodnika i umożliwia wjazd wózkiem do budynku oraz windą lub schodami na pierwszy poziom budynku.

 

Dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnością zapewniony jest poprzez wejście główne. Wejście główne prowadzi do holu. Pojazdy parkowane są na  parkingu zewnętrznym znajdującym się przed budynkiem. Przed budynkiem znajduje się 99 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 2 dla autobusów, 2 dla osób z niepełnosprawnością oraz 1 miejsce do ładowania pojazdów elektrycznych.

 

Dostęp na 1 piętro dla osób z niepełnosprawnością zapewniony jest poprzez windę znajdującą się w holu przy wejściu głównym. W przypadku potrzeby kontaktu bezpośredniego osoby niepełnosprawnej
z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie jest to możliwe na pierwszym piętrze w pok. 124. Pokój zlokalizowany jest w pobliżu windy.

 

W budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym
i słabowidzącym.

 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników ochrony posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty zapewniamy w przeciągu 2-3 dni roboczych

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr +48 432 87 00 lub e-mailowo na adres rdlp@szczecin.lasy.gov.pl.