Asset Publisher Asset Publisher

Woda w lesie - Światowy Dzień Mokradeł 2023

Lasy zajmujące około ⅓ powierzchni Polski mają bardzo duży wpływ na gospodarkę wodną całego kraju, a także stanowią jeden z najważniejszych rezerwuarów słodkiej wody.

Woda w ekosystemach leśnych gromadzi się nie tylko w zbiornikach wodnych i glebie, a także  drzewach, krzewach i roślinach zielnych. Dzięki swojej budowie szczególną rolę w retencjonowaniu wody mają mszaki. W szczecińskich lasach występują licznie różne mokradła, wśród nich torfowiska, niewielkie zbiorniki wodne, bory i lasy bagienne oraz źródliska z rzadkimi gatunkami roślin (ryc. 1-2).

Nadleśnictwa nadzorowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie podejmują działania służące utrzymaniu urządzeń mających na celu kształtowanie zasobów wodnych. W ramach projektów budowane są nowe urządzenia wodne na przykład: zastawki, przepusty piętrzące lub zbiorniki wodne (ryc. 3). Leśnicy podejmują działania z zakresu ochrony czynnej, których celem jest przywracanie właściwych warunków wilgotnościowych lasom w dolinach cieków, torfowiskom
i użytkom zielonym.

W ostatnich latach obserwowane są problemy związane z niedoborami wody w lasach. Bezśnieżne zimy, mała ilość opadów szczególnie w okresach wzmożonego zapotrzebowania roślin drzewiastych na wodę, przyczyniają się do osłabienia drzew, które stają się bardziej podatne na ataki szkodników. Aktualnie trwają przygotowania do projektu o zasięgu krajowym, którego celem będzie poprawa stanu zachowania siedlisk hydrogenicznych na gruntach leśnych.

 

Tekst: Zespół ds. Ochrony Zasobów Przyrodniczych