Asset Publisher Asset Publisher

Nabór na staż


Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie ogłasza nabór na staż absolwentów w nadzorowanych jednostkach


Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, stosownie do Zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07.09.2012r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, zn. spr.: GK-1103-20/12, podaje zasady postepowania przy przyjmowaniu absolwentów na staż w jednostkach RDLP w Szczecinie.


1. Nabór na staż prowadzony jest dla absolwentów szkół średnich- będących pod nadzorem pedagogicznym Ministra Klimatu i Środowiska (www.gov.pl) i wyższych leśnych.
2. Absolwenci szkół wyższych innych niż leśne mogą być przyjęci na staż w przypadku wystąpienia potrzeb kadrowych zatrudnienia absolwentów o określonym profilu wykształcenia.

Wymagane dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie na staż z podaniem proponowanego miejsca odbywania stażu oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe (nr., telefonu, e-mail);
2. Absolwenci szkół średnich leśnych: składają potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego; lub do wglądu oryginały składanych dokumentów.
3. Absolwenci wyższych szkół leśnych: składają potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu;
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w podaniu i przyjęciu na staż lub innych załączonych dokumentach –jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,(np. dane dotyczące zdrowia, przynależności związkowej);
5. Oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości;
6. Oświadczenie o ubieganiu się o przyjęcie na staż wyłącznie w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji 4) i mogą być zawarte w podaniu o przyjęcie na staż w następujący sposób: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w podaniu o przyjęcie na staż oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO. data i podpis kandydata Prowadzący nabór ma prawo żądać przedłożenia do wglądu oryginałów świadectw i dyplomów, o których mowa powyżej.


Sposób składania dokumentów:
1. Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie RDLP w Szczecinie lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, ul. Słowackiego 2, 71-434 Szczecin,
2. Termin składania ofert: od 21.09.2021r. do 27.09.2021r. w przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do RDLP w Szczecinie;
3. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
4. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji,
5. Osoby przyjęte na staż, zostaną poinformowane o miejscu odbywania stażu drogą elektroniczną, a w przypadku braku adresu e-mail pocztą,
6. Szczegółowe informacje dotyczące naboru na staż można uzyskać w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, Wydział Organizacji i Kadr pod numerem telefonu +48 91 432 87 18.