Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Budowa nowej siedziby RDLP w Szczecinie

Budowa nowej siedziby RDLP w Szczecinie

Nowoczesny budynek, stawiany z maksymalnym wykorzystaniem drewna, wykorzystujący odnawialne źródła energii, łączący funkcje biurowe z edukacyjnymi oraz atrakcjami, które powstaną po konsultacjach z mieszkańcami, powstanie przy ul. Balińskiego w granicach miasta Szczecin. Trwają procedury związane z wyłonieniem w drugim postępowaniu przetargowym wykonawcy budowy siedziby Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

Pracownicy regionalnej dyrekcji muszą przenieść się z dotychczasowej siedziby przy ul. Słowackiego 2 w Szczecinie, bo według ekspertów stary budynek nie spełnia obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego i higieny pracy, a nie ma możliwości przebudowania go w odpowiedni sposób. Dotychczasowa siedziba nie jest własnością Lasów Państwowych, została jedynie oddana im w trwały zarząd. Po wybudowaniu nowej siedziby RDLP  i przeprowadzce, stary budynek wróci do zasobów Skarbu Państwa, a miasto zyska obiekt.

Nowa siedziba powstanie na działce nr 88/1 w okolicy ul. Balińskiego, znajdującej się w zarządzie LP. Co do zasady lokalizujemy nasze budynki na gruntach własnych, bowiem w sytuacji posiadania przez LP nadających się do tego celu gruntów leśnych, ponoszenie dodatkowych kosztów na zakup działki nieleśnej w celu budowy siedziby przeznaczonej na cele gospodarki leśnej byłoby nieuzasadnione i niegospodarne. Poza dostępnością gruntu, wybierając miejsce inwestycji braliśmy pod uwagę przede wszystkim lokalizację zapewniającą zarówno pracownikom biura RDLP i 37 podległych jej nadleśnictw oraz interesantom możliwość łatwego dotarcia do siedziby, w tym przy wykorzystaniu publicznego transportu miejskiego. Działka przy ul. Balińskiego znajduje się w granicach administracyjnych Szczecina, niedaleko dwóch dróg ekspresowych (S3 i S10), w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej (znajdują się tam m.in. stacja paliw, zakłady produkcyjne i mechaniczne, ogródki działkowe, osiedla mieszkaniowe i pola uprawne). Budowa siedziby na wspomnianej działce jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Szczecina. Jest to  grunt na obszarze Natura 2000, objęty kategorią „ochronne cenne, ochrona miast” i otulina Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa” – zgodnie z przepisami nie wyklucza to prowadzenia gospodarki leśnej i opisanej inwestycji. 

Miejsce budowy to grunt leśny. Zgodnie z art. 3 ustawy o lasach, jest to grunt m.in. związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne. Inwestycja taka nie wymaga uzyskania zgody na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej. Obecnie działka to  porolny drzewostan sosnowy w wieku 62 lat, z pojedynczymi brzozami, dębami i klonami, z podszytem złożonym głównie z czeremchy. Ze względu na sąsiedztwo terenów zurbanizowanych, runo leśne jest zdegradowane i zdominowane przez gatunki obce, takie jak np. niecierpek dronokwiatowy czy rdestowiec japoński, występują również gatunki obce inwazyjne np. kolczurka klapowana.

W ramach przygotowań do budowy wykonana została wycinka drzew w zakresie wyłącznie niezbędnym, przy zachowaniu odpowiedniej odległości przyszłych budynków od linii drzew ze względów przeciwpożarowych.

Ze względu na charakter obiektu jako siedziby regionalnej dyrekcji LP i jego funkcję – edukacyjną skierowaną do szkół i mieszkańców – szczególnie zależy nam na zachowaniu bliskości drzew. Zabudowa działki nr 88/1 (budynek biurowy, magazyn, place postojowe, chodniki) będzie zajmowała szacunkowo nie więcej niż 15 proc. jej powierzchni. Na pozostałych działkach, tj. 88/7 i 99, planowane jest jedynie zlokalizowanie przyłączy niezbędny do funkcjonowania obiektu (woda, kanalizacja sanitarna, prąd itp.) – zostaną one poprowadzone wzdłuż krawędzi ww. działek oraz drogi dojazdowej do obiektu, biegnącej głównie po trasie istniejącej drogi leśnej (od ul. Trzcinowej).

W planowanej siedzibie oprócz pomieszczeń stricte biurowych i archiwum zakładowego znajdą się również sale edukacyjno-szkoleniowe i wystawowe; dostępne dla zwiedzających. Poza leśnikami, z obiektu będą korzystali wszyscy interesariusze oraz goście – uczestnicy różnych warsztatów, zajęć, wystaw edukacyjnych. W budynku i jego otoczeniu powstaną ekspozycje stałe i czasowe.

Chcemy, by cała ta przestrzeń stała się miejscem spotkań z mieszkańcami Szczecina i regionu, a także promocji całego Pomorza Zachodniego, jego walorów przyrodniczych, turystycznych i gospodarczych, w tym nowoczesnego ekobudownictwa. Mamy nadzieję, że nowa siedziba RDLP w Szczecinie będzie w tym zakresie dobrym wzorem dla innych. Powstanie w tzw. technologii modułowej z maksymalnym wykorzystaniem drewna jako naturalnego, w pełni odnawialnego budulca. Ogrzewanie i klimatyzację oraz podgrzanie wody zapewnią pompy ciepła, wykorzystujące naturalną energię z ziemi, powietrza i wody. Wody opadowe z terenu działki będą częściowo zbierane do szczelnego zbiornika, a częściowo rozlewane na powierzchni terenu w postaci ogrodów deszczowych (obiekty małej retencji). Planujemy również zainstalowanie na dachu budynku farmy fotowoltaicznej (na początek 156 paneli), a wokół niego dostępnych dla wszystkich punktów ładowania pojazdów elektrycznych, miejsc postojowych dla rowerów, pasieki dla pszczół oraz ogrodu zielnego, obsadzonego rodzimymi gatunkami (m.in. mchy na dachu, wokół budynku nasadzenia traw zdobnych i innych bylin, krzewów oraz drzew). Zagospodarowanie przylegających terenów, nastąpi po wybudowaniu siedziby, w konsultacji z mieszkańcami, dlatego w grę wchodzą także takie potencjalne elementy, jak np.  miejsce na ognisko, plac zabaw dla dzieci, ścieżka edukacyjna, itp.

Ryc.1 Mapka poglądowa