Aktualności Aktualności

Nowy rezerwat przyrody

Kompleks torfowisk otaczających jeziora Linkowo i Linkówko został z inicjatywy Nadleśnictwa Smolarz objęty ochroną jako rezerwat przyrody. Dziś weszło w życie zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, uznające ten cenny przyrodniczo obszar za rezerwat przyrody „Torfowisko Linkowo”. To drugi rezerwat w Nadleśnictwie Smolarz.

Nowo utworzony rezerwat przyrody „Torfowisko Linkowo” położony jest w północno-wschodniej części Nadleśnictwa Smolarz, między Podleścem a Przeborowem. Zajmuje 46,99 ha. Leży w rynnowym obniżeniu terenu, w którym znajdują się dwa jeziora – Linkowo i Linkówko. Rezerwat stanowi mozaikę torfowisk, ekosystemów wodnych i bagiennych. Większość z nich stanowią siedliska przyrodnicze, chronione na podstawie Dyrektywy siedliskowej. Są to oligotroficzne jezioro Linkowo, dystroficzne jezioro Linkówko otoczone torfowiskami różnych typów, głównie przejściowymi, niewielkimi płatami torfowisk wysokich i nakredowych. W rezerwacie występują także płaty boru bagiennego. Występują tu cenne i chronione gatunki roślin. Ze względu na unikatowe warunki siedliskowe, bogactwo chronionych gatunków i duże zróżnicowanie siedlisk, teren ten ma duże znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej.

Leśnicy od dawna dostrzegali przyrodniczą wartość tego terenu i od lat nie prowadzili prac, które mogłyby zaszkodzić zachowaniu tych cennych ekosystemów. Jesienią 2020 r. Nadleśnictwo Smolarz wystąpiło z wnioskiem o ustanowienie rezerwatu przyrody do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. Długotrwałe procedury znalazły swój finał w listopadzie 2023 r., a 24.11.2023 weszło w życie zarządzenie uznające rezerwat. Warto przypomnieć, że również pierwszy rezerwat przyrody na terenie Nadleśnictwa Smolarz – Jezioro Łubówko – utworzony został z inicjatywy leśników.

Rezerwat przyrody, to miejsce szczególne, służące przede wszystkim ochronie przyrody. Dlatego obowiązuje tam szereg zasad, które mają za zadanie ograniczyć wpływ człowieka. Z tego powodu oraz ze względu na fakt, że poruszanie się po podmokłym i grząskim terenie może być niebezpieczne dla życia, sam rezerwat nie jest udostępniony do ruchu turystycznego, jednak można go oglądać z wieży widokowej, stojącej na wzniesieniu przy jego południowej granicy. Zostaw to miejsce naturze i powstrzymaj się  od zrywania roślin, zbierania owoców, grzybów i poroży, czy łowienia ryb.