Aktualności Aktualności

Nabór na staż absolwencki

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie ogłasza nabór na staż absolwencki w nadzorowanych jednostkach

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, stosownie do Zarządzenia
nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07.09.2012r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, zn. spr.: GK-1103-20/12, podaje zasady postępowania przy przyjmowaniu absolwentów na staż w jednostkach RDLP w Szczecinie:

1. Nabór na staż prowadzony jest dla absolwentów szkół średnich leśnych będących pod nadzorem pedagogicznym Ministra Klimatu i Środowiska (www.gov.pl) i wyższych leśnych.

2. Absolwenci szkół średnich i wyższych innych niż leśne mogą być przyjęci na staż w przypadku wystąpienia potrzeb kadrowych zatrudnienia absolwentów o określonym profilu wykształcenia.

Wymagane dokumenty:

1. podanie o przyjęcie na staż z podaniem proponowanego miejsca odbywania stażu oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe (nr., telefonu, e-mail); oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w podaniu i przyjęciu na staż lub innych załączonych dokumentach –jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
(np. dane dotyczące zdrowia, przynależności związkowej); oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości; oświadczenie o ubieganiu się o przyjęcie na staż wyłącznie w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. (załącznik do ogłoszenia znajdujący się na dole strony),

2. absolwenci szkół średnich leśnych i innych niż leśne: składają potwierdzoną za zgodność
z oryginałem kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz potwierdzoną za zgodność
z oryginałem kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego (technika leśnika); lub do wglądu oryginały składanych dokumentów.

3. absolwenci wyższych szkół leśnych i innych niż leśne: składają potwierdzoną za zgodność
z oryginałem kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu; Prowadzący nabór ma prawo żądać przedłożenia do wglądu oryginałów świadectw
i dyplomów, o których mowa powyżej.


Sposób składania dokumentów:

1. dokumenty należy składać osobiście w siedzibie RDLP w Szczecinie lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie,
ul. Słowackiego 2, 71-434 Szczecin,

2. termin składania podań: od 01.08.2023 r. do 12.09.2023 r. w przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do RDLP w Szczecinie;

3. do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,

4. osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane,
a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji,

5. osoby przyjęte na staż, zostaną poinformowane o miejscu odbywania stażu drogą elektroniczną, a w przypadku braku adresu e-mail pocztą,

6. szczegółowe informacje dotyczące naboru na staż można uzyskać w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, Wydział Organizacji i Kadr pod numerem telefonu
+48 91 432 87 51.