Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

NOWE MIESZKANIA DLA RYBOŁOWÓW

NOWE MIESZKANIA DLA RYBOŁOWÓW

W ostatnim tygodniu dwie nowe platformy dla rybołowa zamontowano na terenie nadleśnictw: Kliniska i Gryfino (RDLP w Szczecinie). Platformy zamontowano na słupach wysokiego napięcia znajdujących się na obszarze Natura 2000 „Dolina Dolnej Odry”.

Szczecińscy leśnicy wraz z członkami Komitetu Ochrony Orłów realizują projekt: „Ochrona rybołowa, Pandion haliaetus, na obszarach SPA Natura 2000 w Polsce”. Projekt obejmuje kilkanaście obszarów Natura 2000, w których rybołów jest przedmiotem ochrony
i jednocześnie 40 nadleśnictw na północy kraju, w których prowadzone są działania. Celem projektu jest zatrzymanie spadku oraz uzyskanie wzrostu liczebności rybołowa na terenie Polski. Projekt skupia się na realizacji zadań na terenach leśnych, gdzie rybołowy najczęściej gniazdują oraz zbiorników wodnych, które stanowią ich bazę żerową. W ramach projektu,
w celu wzbogacenia stanowisk lęgowych rybołowów prowadzony jest montaż sztucznych gniazd na słupach linii wysokiego napięcia oraz na drzewach. Montaż platform pod gniazda lęgowe możliwy jest dzięki spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne, która od wielu lat współpracuje z Lasami Państwowymi w zakresie ochrony rybołowa.

Zakłada się, że efektem końcowym wszystkich działań w projekcie będzie wzrost populacji rybołowa o 20%, w stosunku do liczebności populacji w 2014 roku. Nawet, jeśli wszystkie sztuczne gniazda nie zostaną natychmiast zajęte przez rybołowa, zwiększą zdecydowanie dostępność bazy lęgowej, nie tylko dla rybołowów ale również dla innych gatunków ptaków szponiastych. 

Według ostatnich analiz populacja rybołowa w Polsce nieznacznie wzrasta w porównaniu
do lat poprzednich. W ubiegłym roku odnotowano aż 29 zajętych rewirów lęgowych (w 2017 roku było ich 24). Do ich szacowania wykorzystano m.in. wyniki monitoringu terenowego wykonanego przez opiekunów stanowisk rybołowa na terenie poszczególnych nadleśnictw, biorących udział w projekcie, a także materiały zarejestrowane przez fotopułapki i kamery umieszczone przy gniazdach.  Widoczna jest również duża rozrodczość krajowej populacji, czyli większa liczba młodych opuszczających gniazda.

Pozostaje mieć nadzieję, iż przygotowane mieszkania spodobają się tym świetnym lotnikom.
 

Więcej o projekcie na stronie www.rybolowy.pl