Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Nabór na stanowisko pracy

Nabór na stanowisko pracy

DYREKTOR REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W SZCZECINIE OGŁASZA NABÓR ZEWNĘTRZNY NA STANOWISKO specjalisty ds. informatyki

1. Organizator naboru:
RDLP w Szczecinie,
ul. Słowackiego 2, 71-434 Szczecin,
tel. +48 91 432 87 00, e-mail: rdlp@szczecin.lasy.gov.pl


2. Tryb prowadzenia naboru:
Nabór prowadzony jest na podstawie Zarządzenia nr 18 Dyrektora RDLP
w Szczecinie z dnia 18.06.2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru
na wolne stanowiska pracy w biurze RDLP w Szczecinie i jednostkach nadzorowanych
przez RDLP w Szczecinie.


3. Adresaci naboru:
Rekrutacja skierowana jest do kandydatów spełniających poniższe wymagania.


4. Opis stanowiska (zakres ważniejszych zadań):
1) Wsparcie pracowników w zakresie wykorzystania sprzętu i oprogramowania,
2) konserwacja sprzętu i instalacja oprogramowania na komputerach użytkowników,
3) zapewnienie ciągłości pracy poprzez bieżące usuwanie usterek sprzętu i
oprogramowania,
4) wdrażanie nowych programów, a także przygotowywanie instrukcji i prezentacji
oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników dotyczących pracy systemu
informatycznego oraz programów użytkowych,
5) zarządzanie systemem antywirusowym, archiwizacji danych oraz systemem
inwentaryzacji oprogramowania i sprzętu,
6) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem agentów instalowanych na stacjach
roboczych,
7) bieżąca aktualizacja oprogramowania aplikacyjnego, również z wykorzystaniem
serwera WSUS,
8) obsługa i zabezpieczenie sieci komputerowej oraz rozwiązywanie drobnych
problemów z komunikacją w sieci LAN
9) obsługa urządzeń peryferyjnych,
10)rejestracja dokumentów za pośrednictwem systemu Elektronicznego Zarządzania
Dokumentacją.


5. Wymagania obligatoryjne (podstawowe):
1) wykształcenie wyższe techniczne w zakresie informatyki oraz minimum 2 lata pracy
na podobnym stanowisku,
2) znajomość budowy i zasad działania urządzeń komputerowych,
3) zdolności manualne – samodzielna wymiana podzespołów komputerowych,
4) znajomość systemów do archiwizacji danych,
5) biegła znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych pakietu
biurowego MS Office (Word, Excel, Powe Point, Outlook),
6) biegła administracja system Windows 10,
7) biegła znajomość instalacji i konfiguracji urządzeń peryferyjnych (w tym znajomość
konfiguracji serwera wydruków systemu Windows Serwer),
8) podstawowa znajomość systemów serwerowych Windows Server 2012 i 2016,
9) podstawowa znajomość administracji sieciami komputerowymi – zarządzanie
2
przełącznikami, podłączanie urządzeń, konfigurowanie połączeń,
10)znajomość podstaw architektury sieciowej i usuwanie prostych problemów
sieciowych,
11)podstawowa znajomość środowiska domenowego Microsoft Active Directory –
dodawanie i zarządzanie użytkownikami i urządzeniami, znajomość zasad
funkcjonowania GPO,


6. Wymagania dodatkowe (preferowane):
1) zaawanasowane administrowanie sieciami – konfigurowanie urządzeń sieciowych,
podłączanie urządzeń w szafie serwerowej, znajomość zasad funkcjonowania
routingu,
2) znajomość środowiska Vmware w wersji minimum 6.5,
3) administrowanie zaawansowanymi usługami systemów Windows Server,
4) znajomość administrowania systemem LAS,
5) znajomość urządzeń i technologii mobilnych,
6) znajomość zagadnień bezpieczeństwa systemowego i sieciowego,
7) predyspozycje osobowe:
a. zdolności interpersonalne - komunikatywność i empatia, pozytywne
nastawienie,
b. wysoka kultura osobista,
c. umiejętnością analitycznego myślenia oraz kreatywność,
d. zaangażowanie i umiejętność samodzielnej pracy pod presją czasu,
e. chęć do pogłębiania wiedzy i eksploracji nowych rozwiązań
technologicznych.
f. umiejętnością pracy w zespole,
g. dyspozycyjność.


7. Oferowane warunki:
1) umowa o pracę – na czas określony, docelowo możliwość zatrudnienia na czas
nieokreślony,
2) praca w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku
(w godzinach 7:00-15:00),
3) praca w stabilnej i dobrze zorganizowanej firmie,
4) świadczenia socjalne i zdrowotne.


8. Miejsce wykonywania pracy:
siedziba biura RDLP w Szczecinie: ul. Słowackiego 2, 71-434 Szczecin.


9. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem,
2) CV zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę
urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg
dotychczasowego zatrudnienia, opatrzone własnoręcznym podpisem,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje
zawodowe oraz przebieg pracy zawodowej, opatrzone własnoręcznym
podpisem (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów rekrutacji, w tym szczególnej kategorii danych,
o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO /np. dane dotyczące zdrowia,
przynależności związkowej, itp./- jeśli znajdują się w zakresie przekazanych
danych (załącznik nr 1),
5) kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika LP (załącznik nr 2),
6) klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 3),
7) do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje
z poprzednich miejsc pracy.

10. Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 14.05.2021r.,
do godz. 15:00:
- osobiście, w zamkniętej kopercie, w kancelarii RDLP w Szczecinie
ul. Słowackiego 2, 71-434 Szczecin, w godzinach 7:00-15:00 od poniedziałku
do piątku,
- elektronicznie, na adres: rdlp@szczecin.lasy.gov.pl,
- pocztą tradycyjną na adres: ul. Słowackiego 2, 71-434 Szczecin
(o dacie wpływu decyduje data stempla pocztowego).
Każda z form przesłania ofert powinna być opatrzona klauzulą:
„Nabór na stanowisko specjalisty ds. informatyki”
11.Informacje dodatkowe:
1. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej,
2. Dyrektor RDLP w Szczecinie zastrzega sobie prawo do zaproszenia
na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów,
3. Dyrektor RDLP w Szczecinie informuje, że nie odsyła dokumentów aplikacyjnych,
jeśli kandydat nie zaznaczy tego w ofercie. Nieodesłane dokumenty będą trwale
zniszczone po upływie 2 tygodni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną
dołączone do jego akt osobowych.
4. Dyrektor RDLP w Szczecinie zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru na
każdym etapie, bez podania przyczyny,
5. Dyrektor RDLP w Szczecinie nie zwraca kandydatom kosztów związanych
z rekrutacją.
Do udzielania informacji w sprawie naboru upoważniony jest
Pan Tomasz Mańkowski– Naczelnik Wydziału Informatyki nr tel. 601 729 089
Załączniki do ogłoszenia:
1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacyjnych,
2. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika LP,
3. Klauzula informacyjna RODO.