Polemika z artykułem w serwisie internetowym Noizz.pl

W serwisie internetowym Noizz.pl 20 października ukazał się artykuł pt. „Zmarnowano dorodne drzewa, by "chronić klimat "Absurdalna akcja Lasów Państwowych”. Niestety, jest to publikacja, która oparta została na manipulacji informacjami lub wręcz zawiera nieprawdę. Kreuje w ten sposób fałszywy obraz rzeczywistości, wprowadzając czytelnika w błąd

W ostatnich latach zwracamy baczniejszą uwagę na wpływ używanych przez nas produktów na klimat, zarówno podczas ich wytworzenia, jak i użytkowania.

Wszyscy doskonale wiedzą, że źródłem drewna, jednego z podstawowych surowców
w gospodarce naszego kraju, są lasy i nie ma realnie istniejącej alternatywy. Lasy w Polsce pełnią jednocześnie wiele funkcji, od rekreacji, przez wykorzystanie drewna, jako surowca czy realny wpływ na klimat.

Koniecznym jest, by każdy zdał sobie sprawę, że pochodzenie, sposób pozyskania i właściwości fizyczne drewna sprawiają, że jest to najbardziej naturalny i przyjazny materiał. To dlatego wykorzystujemy go na tak dużą skalę. Drewno to wręcz oczywisty element życia w stylu „eko”, w harmonii z naturą i w zdrowiu.

Pozyskiwanie drewna w lasach zarządzanych przez Lasy Państwowe od wielu dziesięcioleci jest prowadzone w sposób zrównoważony, zapewniający równolegle realizację wielu funkcji. A przy tym zapewniona zostaje także trwałość lasów. Gdyby tak nie było, powierzchnia lasów
z oczywistych powodów zmalałaby już znacznie, a ich różnorodność biologiczna stopniowo by ubożała. Tymczasem w naszym kraju lasów stale przybywa. Potwierdzeniem ich wysokiej bioróżnorodności jest choćby nieustanne zainteresowanie środowisk i organizacji ekologicznych, które z jednej strony utyskują na rzekomo niszczycielską działalność Lasów Państwowych, z drugiej „odkrywają” coraz to cenniejsze obszary lasów i natychmiast postulują wyłączanie z gospodarki leśnej (dzięki, której się te lasy ukształtowały). Warto zauważyć w tym miejscu, że Lasy Państwowe wkrótce będą obchodziły stulecie istnienia. Jeżeli organizacja faktycznie miałaby tak destrukcyjny wpływ na przyrodę, to czy dziś byłoby tyle 100 letnich lasów i mielibyśmy o co toczyć spór?

Zainteresowanie ekologią i zdrowym trybem życia rośnie. Nareszcie Polacy coraz częściej zwracają uwagę na jakość życia i pochodzenie produktów, z których korzystają. Biorąc pod uwagę ten wszechobecny trend, pewne jest, że zapotrzebowanie na drewno będzie wzrastać. To przecież naturalny i w pełni odnawialny materiał.

Autor artykułu przytacza: „twierdzenie, że można ochronić świat przed katastrofą klimatyczną wyłącznie dzięki sadzeniu drzew jest mitem klimatycznym”. Nie sposób odmówić słuszności temu zdaniu i w pełni się z nim zgadzamy, jest ono jednak manipulacją ponieważ piszący artykuł, przypisuje posługiwanie się mitami klimatycznymi Lasom Państwowym , co jest nieprawdą i stanowi dowód intencyjności Autora. Co więcej, czytelnik może odnieść wrażenie, że sadzenie drzew, pielęgnowanie i chronienie lasów nie ma znaczenia dla klimatu. Czy o to chodziło autorowi artykułu?

Przypomnijmy zatem fakty. Konsensus w sprawie roli zalesiania nowych obszarów
i odnawiania już zalesionych oraz ich bezspornego, pozytywnego wpływu na klimat ujęty został w treści wszystkich najistotniejszych dokumentów międzynarodowych dotyczących klimatu, takich jak: Raporty IPCC, Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 8 października 2020 r., czy porozumienie paryskie, przyjęte podczas konferencji klimatycznej COP21. Każdy z tych dokumentów zawiera całe katalogi działań dotyczących różnych sfer życia i gospodarki, pożądanych z punktu widzenia zmniejszenie tempa zmian zachodzących w klimacie Ziemi. Sadzenie drzew jest jednym z takich działań! Natomiast manipulacja, do której ucieka się autor uderza nie tylko w państwową własności lasów, która stanowi przecież aż 1/3 powierzchni kraju, ale również we wszystkie oddolne, lokalne inicjatywy mieszkańców sadzenia drzew
w swoim otoczeniu, które są wyrazem ich postawy, indywidualnej odpowiedzialności za środowisko naszej planety oraz przywiązania należytego znaczenia pracy organicznej
w budowaniu postaw proekologicznych w społeczeństwie XXI w. Swoim tekstem autor dezawuuje i ośmiesza takie społeczne akcje, co budzi nasz zdecydowany sprzeciw.

W obliczu zmian klimatycznych ważne jest zarówno to, że żywe drzewa wiążą znaczne ilości dwutlenku węgla, jaki i to, że dzięki fotosyntezie magazynem CO2 jest drewno. W każdej postaci, również, jako produkty przetworzone przez człowieka. Im częściej będziemy wybierać drewno – zamiast plastiku i innych materiałów – i im dłużej będziemy wykorzystywać drewniane przedmioty, tym bardziej będziemy poprawiali bilans CO2.

Ciekawe, że zauważa to również Autor artykułu, przytaczając treść komentarza „Owszem, dwutlenek węgla jest przechowywany w drewnie”. Autor zna i przytacza opinię IPCC na ten temat. Klimatolodzy pracujący pod szyldem ONZ także potwierdzają, że magazynowanie CO2 w drewnianych przedmiotach codziennego użytku jest jednym z elementów walki z globalnym ociepleniem.

Miesiąc temu przypomniał o tym również Parlament Europejski. W rezolucji z 8 października, dotyczącej europejskiej strategii leśnej, UE wskazuje m.in. że „lasy europejskie odgrywają istotną rolę w poprawie stanu środowiska, rozwoju gospodarczym, zaspokajaniu zapotrzebowania państw członkowskich na produkty z drewna oraz poprawie dobrostanu ludności” oraz, że „z zadowoleniem przyjmuje się stałe działania promujące najbardziej wydajne wykorzystywanie drewna w oparciu o zasadę wykorzystania kaskadowego”.

Akcja ustawienia drewnianych ław przez Lasy Państwowe i samorządy to przesłanie o tej samej treści, któremu nadano formę w przestrzeni publicznej. Celem jest dotarcie również do tych mieszkańców, którzy na co dzień zajęci swoimi sprawami nie mają czasu zagłębiać się
w oficjalne dokumenty. To komunikat i przykład zarazem. Gdzie jest tu miejsce na potępienie
i negację ?

Takie ławy, jakie ustawiono w zachodniopomorskich miastach to kontynuacja europejskiego pomysłu. Mianowicie w 2016 r. z okazji obchodów Światowego Dnia Środowiska drewniane siedzisko z takim samym przesłaniem stanęło w Brukseli! Przez dwa miesiące ława prezentowana była w licznie odwiedzanym parku miejskim, nieopodal Parlamentu Europejskiego. Obok informacji, że ława to jednocześnie tona CO2 zmagazynowanego
w drewnie, przechodnie mogli przeczytać, że taka ilość drewna przyrasta w państwowych lasach europejskich co 0,16 sek.

Lokalizacja ławy w Brukseli (Źródło EUSTAFOR)

 

Warto zauważyć, że szczecińscy leśnicy realizują przedsięwzięcia promujące naturalne materiały od kilu lat. Ława w Chojnie to element większego projektu pt. „Las i miasto
w dobrym klimacie”. W uczęszczanych miejscach spacerowych, przy współpracy z lokalnymi społecznościami i przy ich aktywnym wsparciu zostały już posadowione drewniane ławy-siedziska. Stanowią oryginalny i praktyczny element użytkowy w przestrzeni miejskiej. Wykonane z drewna miejsca odpoczynku wnoszą do przestrzeni naturalność. Pozwalają eliminować inne materiały, zwłaszcza wysoko przetworzone pochodzenia kopalnego, takie jak stal, beton czy pochodne ropy naftowej – plastiki. Zdecydowanie bardziej energochłonne, do których wytworzenia zużywa się ogromne ilości wody. Energochłonność potrzebna do wytworzenia 1m3 drewna jest wręcz symboliczna w porównaniu do produkcji stali, aluminium czy tworzyw syntetycznych.

Szkoda, że Autor przygotowując artykuł nie zechciał skontaktować się z RDLP w Szczecinie, inicjatorem akcji. Dowiedziałby się m.in. że drewno dębowe, z którego wykonana została ława na jego zdjęciach posłużyło również do wykonania kolejnych przedmiotów użytkowych. Były to elementy stolarki domowej i – jak przystało na portowy Szczecin – łodzi. Bo drewno to ponad 30 tys. zastosowań i idealny materiał do kaskadowego wykorzystania: po okresie użytkowania, przedmioty z drewna mogą stać się surowcem do kolejnego zastosowania, w zależności od potrzeb i przy użyciu niskoemisyjnych i tanich technologii.

Drewno dostarczane z lasów zarządzanych przez Lasy Państwowe już od wielu lat posiada certyfikaty w międzynarodowych systemach FSC i PEFC. Oznacza to, że ekosystemy, które ten surowiec wytworzyły, nie zostały w procesie pozyskiwanie drewna zniszczone, zachowały swój potencjał biologiczny i regeneracyjny oraz genetyczny. Efekt taki uzyskuje się dzięki prowadzeniu w Lasach Państwowych gospodarki w sposób zrównoważony, zapewniającej trwałość lasów i powiększającej ich zasoby. Zwiększamy zarówno powierzchnię zalesioną, jak też ilość biomasy organizmów żywych na powierzchni, którą zarządzamy w imieniu Polaków. Codziennie udowadniamy, że jest to możliwe.

Drewniane ławy to nasze przesłanie nt. zmian klimatu. Napis „Usiądź na 1 tonie CO2. Drewno magazynuje CO2, co korzystnie wpływa na klimat” jeszcze długo będzie zwracał uwagę odpoczywających przechodniów na rolę drewna w łagodzeniu tych zmian. Jednocześnie będzie zachęcał do włączenia się każdego z nas w promowanie produktów niskoemisyjnych, m.in. poprzez świadome dokonywanie wyborów konsumenckich. Każda instytucja, organizacja zachęca do nich na miarę własnych możliwości i środków, w tym i Lasy Państwowe.

W każdym z nas tkwi głęboka potrzeba kontaktu z drewnem. Teraz, gdy przedmiotem naszych niepokojów jest również zmieniający się klimat, starajmy się jeszcze dostrzec rolę drewna
w ochronie klimatu. Jesteśmy przekonani, że drewniane ławy pomogą zobaczyć ten związek. Wbrew osądom, jakie przedstawił autor w serwisie internetowym Noizz.pl 20 października.