Wydawca treści Wydawca treści

Projekt adaptacji nizin

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu- mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.

 

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych (np. zabudowę przeciwerozyjną cieków).

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

  • budową, rozbudową, modernizacją i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
  • budową, rozbudową, modernizacją i poprawą funkcjonowania zbiorników retencyjnych, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;
  • adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
  • zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami.

 

Planowanym rezultatem projektu jest zwiększenie ilości retencjonowanej wody.

Wg szacunkowych danych dzięki budowie, modernizacji lub poprawie funkcjonowania obiektów małej retencji zmagazynowanych zostanie ok. 10,1 mln m3 wody.

Z terenu RDLP w Szczecinie w projekcie będą realizowane zadania 8 nadleśnictw: Bogdaniec, Bolewice, Chojna, Głusko, Gryfice, Karwin, Międzychód i Rzepin. Planowane jest powstanie 53 obiektów, które retencjonować będą ponad 100 tys. m3 wody. Przewidywana wysokość wydatków kwalifikowanych wyniesie 5,4 mln PLN, z czego 4,59 mln PLN to spodziewana kwota dotacji.