Wydawca treści Wydawca treści

Struktura organizacyjna Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

Struktura organizacyjna biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

Pion Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

Dyrektor kieruje całokształtem działalności Regionalnej Dyrekcji LP na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nią odpowiedzialność, a także reprezentuje RDLP na zewnątrz.

Wydział Organizacji i Kadr - (DO)

 

Zajmuje się organizacją struktur biura, całokształtem spraw pracowników biura RDLP i kierowników nadzorowanych jednostek, zgodnie z odrębnymi regulacjami
w rozumieniu Kodeksu pracy, PUZP dla PGL LP oraz innych unormowań prawnych obowiązujących w tym zakresie. Realizuje politykę personalną w RDLP oraz kadrową w zakresie doboru i rozmieszczenia kadry kierowniczej w jednostkach organizacyjnych. Współpracuje ze związkami zawodowymi i szkołami leśnymi, prowadzi sprawy związane ze współpracą z zagranicą. Koordynuje obsługę prawną biura RDLP (z wyjątkiem kancelarii prawnej obsługującej sprawy z zakresu stosowania ustawy PZP). Prowadzi obsługę sekretariatu Dyrektora.

 

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego - (DK)

Wydział kontroli wykonuje zadania związane z kontrolą instytucjonalną oraz controllingiem w komórkach organizacyjnych RDLP, nadleśnictwach, zakładach LP nadzorowanych przez Dyrektora, koordynuje sprawy związane z załatwianiem skarg
i wniosków. Współpracuje z Głównym Inspektorem LP oraz organami kontroli państwowej.

 

Wydział Ochrony Mienia, Obronności i BHP - (DS)

 

Wydział wspiera, nadzoruje oraz prowadzi sprawy z zakresu ochrony lasu przed szkodnictwem leśnym, bezpieczeństwa i higieny pracy, obronności i militaryzacji, ochrony informacji niejawnych wraz z prowadzeniem kancelarii niejawnej, ochrony danych osobowych, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, certyfikacji gospodarki leśnej w systemach FSC i PEFC. Wydział nadzoruje i koordynuje działań Grupy Interwencyjnej Straży Leśnej. Współpracuje ze służbami mundurowymi   i administracją publiczną w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego i reagowania kryzysowego. Wydział prowadzi nadzór i kontrolę w/w spraw w jednostkach podległych.

 

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Zastępca Dyrektora ds. gospodarki leśnej kieruje realizacją zadań z zakresu zagospodarowania lasu. 

Wydział Gospodarowania Ekosystemami - (ZG)

Przygotowuje, wspiera, koordynuje oraz nadzoruje w jednostkach podległych zadania

związane z nasiennictwem, selekcją, szkółkarstwem, hodowlą lasu, użytkowaniem ubocznym, zadrzewieniami oraz nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

 

Wydział Ochrony Ekosystemów - (ZO)

 

Inicjuje, nadzoruje oraz prowadzi pomoc merytoryczną w zakresie zachowania bioróżnorodności i wartości przyrodniczych ekosystemów leśnych, utrzymania należytego stanu zdrowotnego i sanitarnego lasów, zabezpieczania przed szkodami ze strony czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych (z wyłączeniem szkodnictwa leśnego), ochrony ppoż. terenów leśnych, oraz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu. Koordynuje, wspiera oraz nadzoruje w jednostkach podległych zadania związane z gospodarką łowiecką.

 

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi - (ZS)

Organizuje, koordynuje wspiera i nadzoruje całokształt zadań z zakresu stanu posiadania, postępowań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz wyłączeń z produkcji.

 

Wydział Rozwoju i Innowacji -  (ZR)

Prowadzi nadzór nad  gospodarką mieszkaniową jednostek organizacyjnych RDLP w Szczecinie. Wspiera oraz prowadzi w jednostkach organizacyjnych pomoc merytoryczną
w zakresie budownictwa ogólnego, drogowego, wodnego, postępu techniczno-technologicznego, transportu, wykorzystania maszyn i urządzeń w leśnictwie.

 

Wydział Urządzania Lasu i Geoinformatyki - (ZU)

Do zadań Wydziału należy prowadzenie całokształtu zagadnień w zakresie urządzania lasu, Systemu Informacji Przestrzennej, a także tworzenia, dzielenia, łączenia i likwidacji oraz określania zasięgu terytorialnego nadleśnictw i obrębów leśnych – koordynowanie, wspieranie i nadzorowanie nadleśnictw w tym zakresie.

 

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych

Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych kieruje realizacją zadań z zakresu pionu ekonomicznego. 

Wydział Księgowości  – (EK)

Prowadzi rachunkowość, rozliczenia podatkowe i finansowe, w tym obsługę pracowników RDLP z tytułu wynagrodzeń i innych rozliczeń osobowych oraz wspiera, koordynuje i nadzoruje jednostki organizacyjne w zakresie ewidencji księgowej, sprawozdawczości, finansowania i kredytowania.

 

Wydział Analiz i Planowania - (EP)

Prowadzi sprawy związane z opracowywaniem planów i analiz ekonomicznych, oraz współuczestniczy w przygotowywaniu właściwych sprawozdań, opinii a także sprawuje nadzór nad realizacją planów finansowo-gospodarczych. Wspiera, koordynuje i nadzoruje jednostki w tym zakresie.  Nadzór nad zakładami LP
o zasięgu regionalnym. Współpraca na szczeblu RDLP z przedstawicielami przedsiębiorczości leśnej.

 

Wydział Marketingu  - (EM)

Prowadzi pomoc merytoryczną, koordynuje i nadzoruje działalność jednostek
w zakresie sprzedaży drewna, polityki cenowej, handlowej
i marketingowej z zachowaniem zasady racjonalnego wykorzystania surowca drzewnego. Prowadzi analizę rynków oraz sprawy związane z realizacją umów w zakresie obrotu drewnem. Prowadzi całokształt spraw związanych z promocją drewna oraz usługami z zakresu sprzedaży i spedycji drewna  oferowanymi przez nadzorowane jednostki.

 

Wydział Użytkowania Lasu - (EU)

Prowadzi pomoc merytoryczną, koordynuje i nadzoruje działalność jednostek
w zakresie użytkowania lasu (głównego i ubocznego), w tym pozyskiwania surowca drzewnego z zachowaniem zasady racjonalnego jego wykorzystania. Prowadzi analizę funkcjonujących systemów wykonawstwa prac pozyskaniowych oraz sprawy związane z brakarstwem, normalizacją i certyfikacją prac z zakresu użytkowania lasu.

 

Wydział Administracji - (EA)

Prowadzi całokształt spraw związanych z administrowaniem majątkiem RDLP w tym pomieszczeniami i środkami transportowymi, zaopatrywaniem pracowników
w materiały biurowe, środki techniczne, umundurowanie, sprzęt itp. oraz zabezpieczeniem bieżących potrzeb. Prowadzi kancelarię biura RDLP oraz archiwum zakładowe, koordynuje sprawy związane ze stosowaniem instrukcji kancelaryjnej
i archiwalnej oraz sprawy z zakresu stosowania procedur zamówień publicznych
w biurze RDLP i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych.

Wydział Informatyki – (EI)

Realizuje zadania związane z organizacją, nadzorem, rozwojem, utrzymaniem  oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w szczególności SILP w jednostkach organizacyjnych oraz RDLP. Prowadzi czynności związane
z serwisem sprzętu, szkoleniami i ochroną praw autorskich oprogramowania w biurze RDLP.

 

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju

Zastępca Dyrektora ds. rozwoju kieruje realizacją zadań z zakresu pionu rozwoju. 

 

§ 35

Wydział Promocji i Mediów - (OR)

 

Realizuje zadania związane z prowadzeniem polityki informacyjnej, zapewnieniem sprawnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Koordynuje działania w zakresie public relations. Zajmuje się obsługą i prowadzeniem konferencji prasowych, spotkań z mediami, organizowaniem wystąpień dyrektora w mediach oraz innych imprezach promocyjno-informacyjnych. Koordynuje i nadzoruje sprawy związane z: edukacją leśną społeczeństwa, zagospodarowaniem turystycznym lasu, funkcjonowaniem strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej, pracami naukowo-badawczymi, organizacją (z wyłączeniem organizacji struktur biura RDLP i jednostek podległych).

 

Zespół ds. Strategii (OS)

Koordynuje, wspiera i nadzoruje wdrażanie strategii PGL LP. Zarządza portfelem projektów realizujących cele strategiczne.

 

Zespół ds. Programów Pomocowych (OP)

Zespół zajmuje się koordynacją wdrażania projektów realizowanych ze środków pomocowych, w tym z funduszy UE, oraz poszukiwaniem i rozpoznaniem nowych źródeł dofinansowania zadań realizowanych przez RDLP w Szczecinie, a także koordynacją i nadzorem nad działaniami jednostek w tym zakresie.

Stanowisko ds. Leśnych Kompleksów Promocyjnych (OW)

Prowadzi całokształt spraw dot. leśnych kompleksów promocyjnych.

 

Opr.: Wydział Organizacji i Kadr RDLP w Szczecinie