Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona Lasu

 

Lasy zarządzane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie, podobnie jak lasy w Polsce, narażone są na ciągłe zagrożenia ze strony czynników stresowych pochodzenia: 

Dla oceny stanu lasu oraz określenia krótkoterminowych trendów jego zmian prowadzony jest pod nadzorem Instytutu Badawczego Leśnictwa monitoring stanu lasu.

System monitoringu lasu w Polsce oparty jest na sieci stałych powierzchni obserwacyjnych (SPO). W 2007 roku dokonano integracji SPO I rzędu
z powierzchniami wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu i monitoring prowadzony jest w ramach tej inwentaryzacji.  W 2009 roku w ramach programu monitoringu lasów utworzono w Polsce 12 stałych powierzchni obserwacyjnych monitoringu intensywnego (SPO MI) i rozpoczęto na nich (poza badaniami prowadzonymi dotychczas) wykonywanie pomiarów ciągłych danych meteorologicznych i jakości powietrza. Monitoring lasu prowadzony był w 2016r., w skali kraju na 2001 SPO I rzędu
(z tego na 1404 w Lasach Państwowych) oraz o 139 SPO II-rzędu. Liczba SPO I-go rzędu umiejscowionych w zasięgu terytorialnym  RDLP w Szczecinie wyniosła w 2016r. 136, z tego 128 znajdowało się na obszarze zarządzanym przez Lasy Państwowe.

Na podstawie danych monitoringu stanu lasu prowadzonego w 2016r.(*) stwierdzono, że lasy nadzorowane przez RDLP w Szczecinie w podstawowych gatunkach drzew (ocena zdrowotności i stopnia defoliacji) należą do najzdrowszych w kraju.
Zgodnie z prognozą wynikającą z tego monitoringu w najbliższych latach stan zdrowotny drzewostanów prawdopodobnie będzie się utrzymywał na dotychczasowym poziomie z tendencją do powolnej poprawy, jeżeli nie wystąpią ekstremalne czynniki pogodowe.

 

 

 

(*) wyniki monitoringu stanu lasu z uwagi na cykl badawczy przekazywane są z rocznym opóźnieniem

 

 

Opr.: Wydział Ochrony Ekosystemów RDLP w Szczecinie