Wydawca treści Wydawca treści

„Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe"

 

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)

Projekt realizowany w nadleśnictwach: Dębno, Gryfino, Karwin, Kłodawa, Mieszkowice, Międzychód, Rzepin, Różańsko, Skwierzyna, Trzebież.

Całkowity koszt realizacji projektu: 33 220 366,48 PLN

Kwota wydatków kwalifikowalnych całego projektu: 23 206 997,57 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych przypadająca na Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych
w Szczecinie:
206 839,29 zł

Planowany okres realizacji: 2017-2023

Opis projektu: Celem projektu jest poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Cele szczegółowe:

- polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych,

- zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń,

- ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 90 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.

Wskaźniki Projektu w RDLP Szczecin

 

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

Rok osiągnięcia wartości docelowej

I. Wskaźniki produktu

Liczba typów siedlisk objętych działaniami ochronnymi

szt.

6

 2020

Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi

szt.

15

2020

II. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

 Powierzchnia siedlisk wspierana w celu uzyskania lepszego statusu ochrony

ha 

143,04

 2020