Wydawca treści Wydawca treści

Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Notecka”

Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Notecka" utworzony został Zarządzeniem Nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 października 2004 r. i obejmuje obszar Puszczy Noteckiej o łącznej powierzchni 137 229 ha. W jego skład wchodzą lasy nadleśnictw: Karwin, Międzychód i Skwierzyna (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie) o pow. 46 078 ha; nadleśnictwa Potrzebowice, Wronki i Krucz (RDLP w Pile) o pow. 56 116 ha oraz nadleśnictwa Sieraków i Oborniki (RDLP w Poznaniu) o pow. 35 035 ha.

Do głównych zadań LKP należy:

  • wszechstronne rozpoznanie stanu lasu i dynamiki zmian biocenoz leśnych
  • trwałe zachowanie i odtwarzanie naturalnych walorów lasu
  • integrowanie gospodarki leśnej i aktywnej ochrony przyrody
  • promowanie wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej
  • prowadzenie prac badawczych oraz doświadczalnictwa dla potrzeb gospodarki leśnej
  • działania na rzecz szerokiego uspołecznienia zarządzania lasami
  • doskonalenie funkcjonowania służby leśnej i edukacja ekologiczna społeczeństwa
  • praktyczne testowanie nowych zasad i metod zagospodarowania

LKP obejmuje duży kompleks leśny o bardzo ubogim składzie gatunkowym, z dominującą sosną zwyczajną (95%). Z innych gatunków lasotwórczych występuje tutaj brzoza brodawkowata, dąb szypułkowy i bezszypułkowy, olsza czarna, świerk i buk, głównie w drzewostanach na obrzeżu Puszczy w rejonie jezior międzychodzko-sierakowskich oraz Drezdenka. Występująca na wydmach śródlądowych sosna, o powolnym przyroście, znana jest z wysokiej jakości drobnosłoistego drewna.

Ubogi charakter siedlisk sprawia, że puszczańskie bory są podatne na negatywne oddziaływanie różnych czynników. Do najgroźniejszych należą tutaj okresowo pojawiające się w formie gradacyjnej owady z grupy szkodników pierwotnych: brudnica mniszka, strzygonia choinówka, barczatka sosnówka, poproch cetyniak oraz boreczniki sosnowe. Żery strzygoni choinówki w latach 1923-1924 spowodowały zniszczenie ok. 60 000 - 70 000 ha drzewostanów. Dominujący udział borów sosnowych na ubogich siedliskach sprawia, że Puszcza Notecka jest szczególnie podatna na zagrożenia pożarowe a stosunkowo niska ilość opadów atmosferycznych przyczynia się do powstawania zjawiska suszy oraz związanych z nią szkód w uprawach leśnych.

Najcenniejsze wartości przyrodnicze w Puszczy Noteckiej, chronione są m.in. poprzez utworzenie  rezerwatów przyrody, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, użytków ekologicznych, pomników przyrody: głównie pojedynczych drzew różnych gatunków oraz obszarów Natura 2000 na podstawie Dyrektywy Ptasiej i obszarów z Dyrektywy Siedliskowej. Liczne gatunki roślin, grzybów i zwierząt objęte zostały prawną ochroną gatunkową.

Spełnianie przez lasy wielu funkcji określonych dla LKP „Puszcza Notecka" umożliwiają przyjęte zasady prowadzenia gospodarki leśnej. Zasadniczym celem jest hodowla różnogatunkowych i różnowiekowych drzewostanów, dostosowanych do istniejących siedlisk leśnych, przy zachowaniu istniejącej bioróżnorodności oraz podejmowanie działań zmierzających do odtworzenia naturalnych biocenoz leśnych i nieleśnych. Działania te zostały szczegółowo określone w przygotowanym wspólnie przez wszystkie 3 regionalne dyrekcje Lasów Państwowych Programie gospodarczo-ochronnym dla Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Notecka".

Puszcza Notecka, pomimo swojego jednorodnego charakteru, może dostarczyć licznych wrażeń estetycznych i krajobrazowych. Możliwość takich doznań stwarzają wyznaczone szlaki turystyczne i leśne obiekty rekreacyjne, które umożliwiają każdemu zainteresowanemu aktywny wypoczynek w kontakcie z przyrodą. W okresie jesiennym Puszcza Notecka to raj dla grzybiarzy.

Przy LKP „Puszcza Notecka" działa Rada Naukowo-Społeczna, złożona z przedstawicieli środowisk naukowych, samorządów, instytucji i organizacji społecznych, ekologicznych. Jako organ doradczy Dyrektorów RDLP w Szczecinie, w Poznaniu i w Pile służy pomocą w planowaniu i podejmowaniu działań mających istotne znaczenie dla funkcjonowania LKP.