Wydawca treści Wydawca treści

Leśny Kompleks Promocyjny "Puszcze Szczecińskie"

Utworzony Zarządzeniem Nr 18 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 lipca 1996r . Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Puszczy Bukowej i Goleniowskiej", zmienił nazwę na LKP „Puszcza Bukowa i Goleniowska", a Zarządzeniem Nr 63 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 października 2004 r. został powiększony o lasy Puszczy Wkrzańskiej i nadano mu nazwę LKP „Puszcze Szczecińskie".

W obecnych granicach obejmuje swoim zasięgiem Puszczę Bukową w Nadleśnictwie Gryfino (obręb leśny Rozdoły) o pow. 9 472 ha, południową część Puszczy Goleniowskiej w Nadleśnictwie Kliniska o pow. 23 844 ha, lasy Nadleśnictwa Trzebież o pow. 24 974 ha oraz Lasy Miejskie miasta Szczecina o pow. 2 780 ha. Łączna powierzchnia Leśnego Kompleksu Promocyjnego wynosi 61 070 ha. W granicach LKP znalazł się również Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny „Świdwie".

Do głównych zadań LKP należy:

  • wszechstronne rozpoznanie stanu lasu i dynamiki zmian biocenoz leśnych
  • trwałe zachowanie i odtwarzanie naturalnych walorów lasu
  • integrowanie gospodarki leśnej i aktywnej ochrony przyrody
  • promowanie wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej
  • prowadzenie prac badawczych oraz doświadczalnictwa dla potrzeb gospodarki leśnej
  • działania na rzecz szerokiego uspołecznienia zarządzania lasami
  • doskonalenie funkcjonowania służby leśnej i edukacja ekologiczna społeczeństwa
  • praktyczne testowanie nowych zasad i metod zagospodarowania 

Syntetyczne przedstawienie charakterystyki przyrodniczej LKP  "Puszcze Szczecińskie", uwzględniającej jego specyfikę oraz kierunki i priorytety działań zostały opracowane w Programie gospodarczo-ochronnym dla Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcze Szczecińskie".

Szczególną cechą LKP  "Puszcze Szczecińskie" jest jego położenie w obrębie liczącej prawie pół miliona mieszkańców aglomeracji szczecińskiej oraz duże znaczenie tych terenów w krajowym systemie ochrony przyrody. Dzięki korzystnemu wpływowi klimatu atlantyckiego oraz bogatej sieci hydrograficznej wykształciła się wielka różnorodność typów siedliskowych lasu, z dużym udziałem siedlisk lasowych. Flora i fauna Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcze Szczecińskie" jest bardzo bogata. Stan rozpoznania gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt należy uznać za dobry, ale zróżnicowany w poszczególnych trzech kompleksach puszczańskich.

Do form prawnej ochrony utworzonych na terenie LKP „Puszcze Szczecińskie" - na terenie nadleśnictw Gryfino, Kliniska, Trzebież - należą: rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne; pomniki przyrody (pojedyncze drzewa różnych gatunków, głazy narzutowe i źródliska) oraz 5 obszarów Natura 2000 utworzonych na podstawie Dyrektywy Ptasiej oraz 5 obszarów z Dyrektywy Siedliskowej. Liczne gatunki roślin, grzybów i zwierząt zostały objęte prawną ochroną gatunkową.

W szerokim zakresie realizowane są tutaj funkcje naukowe, poprzez prace badawcze prowadzone przez liczne placówki naukowe. Dla nauki leśnej dużą rolę odgrywają np. zlokalizowane na terenie Puszczy Bukowej 4 powierzchnie badawcze Instytutu Badawczego Leśnictwa, tzw. powierzchnie Schwappacha oraz powierzchnia badawcza Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Dużym osiągnięciem LKP „Puszcze Szczecińskie" są efekty prowadzonej edukacji leśnej społeczeństwa. Corocznie z różnych form edukacji oferowanych przez służby leśne nadleśnictw Gryfino, Kliniska, Trzebież korzystają tysiące osób (np. w 2013 roku ponad 150 tys. osób).
Zajęcia odbywały się w przygotowanych obiektach edukacyjnych, m.in. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska, Punkcie Informacji Przyrodniczo-Leśnej w Glinnej na terenie Nadleśnictwa Gryfino, w izbach edukacji leśnej i leśnych wiatach edukacyjnych, leśnych ścieżkach dydaktycznych oraz  leśnych, terenowych punktach edukacji. Prowadzone działania edukacyjne pozwalają poznać lasy LKP oraz ich wielofunkcyjną rolę.

Obszar LKP z licznymi szlakami turystycznymi i leśnymi obiektami turystycznymi umożliwia każdemu zainteresowanemu aktywny wypoczynek w kontakcie z przyrodą. Szczególną rolę spełnia tu Ogród Dendrologiczny w Glinnej z bogatą kolekcją okazów drzew i krzewów pochodzących z całego świata. Puszcza Goleniowska i Wkrzańska są w okresie jesiennym rajem dla grzybiarzy a Lasy Miejskie miasta Szczecina stanowią miejsce stałego wypoczynku i rekreacji mieszkańców Szczecina.

Przy Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Puszcze Szczecińskie" działa Rada Naukowo-Społeczna, złożona z przedstawicieli środowisk naukowych, samorządów, instytucji i organizacji społecznych, ekologicznych, firm zaangażowanych w działalność na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, przemysłu drzewnego, oświaty. Jako organ doradczy, służy pomocą w planowaniu i podejmowaniu działań mających istotne znaczenie dla funkcjonowania LKP „Puszcze Szczecińskie".