Wydawca treści Wydawca treści

OCHRONA POŻYTECZNEJ FAUNY

      

Pożyteczną fauną leśną nazywamy organizmy, które bezpośrednio przyczyniają się do rozrzedzenia populacji szkodliwych owadów. Należą do niej:

  • owady pasożytnicze (np. kruszynek leśny),
  • owady drapieżne (np. mrówki),
  • ptaki owadożerne (np. sikory),
  • ssaki owadożerne (np. dziki, nietoperze).

Wyżej wymienione grupy zwierząt są otaczane szczególną opieką i wykorzystywane przez leśników do podnoszenia naturalnej odporności biologicznej drzewostanów.

Ochrona pożytecznej fauny polega w głównej mierze na stwarzaniu tym organizmom dobrych warunków życia i rozrodu. Zabiegi te polegają m. innymi na stwarzaniu dogodnych warunków gniazdowania dla ptaków, wywieszaniu skrzynek lęgowych, zakładaniu kołnierzy lęgowych, wykładaniu stosów chrustu, będącego jednocześnie miejscem schronienia drobnych gryzoni i stawonogów.

Celem zwiększenia bioróżnorodności w ekosystemach leśnych oraz naturalnego oporu środowiska, ustanowiono w 2015r. ekosystemy referencyjne stanowiące również ostoje organizmów związanych z martwym drewnem (ksylobiontów). Ekosystemy te obejmują powierzchnię około 21 tys. ha. 

W 2017r. wywieszono 7,4tys. nowych skrzynek lęgowych oraz wykonano czyszczenie około 47 tys. starszych skrzynek, a także wyłożono 33 tony karmy dla ptaków.
W drzewostanach na ubogich siedliskach zakładane są powierzchnie ogniskowo-kompleksowej metody ochrony lasu oraz remizy leśne.