Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby Leśne

STAN  ZASOBÓW  LEŚNYCH

 

  1. Warunki przyrodnicze

       Tereny leśne Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie położone są w dwóch krainach przyrodniczo - leśnych i obejmują mezoregiony:

- w Krainie  Bałtyckiej: Wolińsko-Trzebiatowski, Puszczy Wkrzańskiej
i Goleniowskiej, Puszczy Bukowej i Równiny Wełtyńskiej, Równiny Nowogardzkiej, Równiny Pyrzyckiej, Pojezierza Myśliborskiego, Pojezierza Choszczeńskiego;

- w Krainie Wielkopolsko – Pomorskiej: Równiny Gorzowskiej, Pojezierza Dobiegniewskiego, Równiny Drawskiej, Ujście Warty, Puszczy Noteckiej, Pojezierza Łagowskiego, Równiny Nowotomyskiej.

        Udział poszczególnych typów siedliskowych w lasach RDLP przedstawia się następująco:

Siedliska borowe

Siedliska lasowe

Olsy

Bs

0,1%

LMśw

28,3%

Ol

3,4%

Bśw

17,9%

Lśw

11,0%

OlJ

1,1%

BMśw

31,4%

LMw, LMb

3,3%

 

 

Bw, Bb

0,2%

Lw, Lł

1,5%

 

 

BMw, BMb

1,8%

 

 

 

 

Razem

51,4%

Razem

44,1%

Razem

4,5%

 

  1. Drzewostany

       Dominującym gatunkiem w lasach RDLP jest sosna, zajmująca jako gatunek panujący 76,1 % powierzchni. Z pozostałych gatunków znaczenie gospodarcze mają: dąb – 6,1 % olsza – 5,8 %, buk – 5,5 %, brzoza – 4,3 %.

 

       Znaczną powierzchnię lasów RDLP, bo około 21% stanowią drzewostany, młodniki i uprawy leśne założone na gruntach porolnych. Najwyższy wskaźnik w tym zakresie posiadają nadleśnictwa: Bolewice - 44,6%, Łobez – 43,8%, Dobrzany – 41,5%.

 

       Przeciętny wiek drzewostanów w Regionalnej Dyrekcji LP wynosi 61 lat (w Lasach Państwowych - 62 lata).

Drzewostany V i starszych klas wieku oraz w KO i KDO zajmują 30,0 % powierzchni leśnej, a drzewostany I i II klasy wieku – 25,5 %.

        Lasy ochronne oraz rezerwaty przyrody zajmują 56,0 % powierzchni leśnej  RDLP. Pozostałe lasy to lasy wielofunkcyjne

Zapas drewna na pniu ustalony dla RDLP na podstawie Banku Danych o Lasach na dzień 01.01.2015 r. wynosi 186,93 mln. m3 grubizny, co stanowi 8 % zapasu drewna na pniu w Lasach Państwowych.

Struktura miąższościowa gatunków panujących w ogólnym zapasie drewna na pniu w lasach RDLP przedstawia się następująco:

sosna                                             -  78,1 %

świerk, daglezja                              -    2,3 %

buk                                                 -    4,7 %

dąb                                                 -    5,5 %

brzoza                                             -    3,5 %

olsza                                               -    5,6 %

grab                                                -    0,1 %

pozostałe gatunki liściaste               -    0,2 %

       Przeciętna zasobność drzewostanów wynosi 276 m3/ha grubizny brutto
i jest wyższa od przeciętnej zasobności w Lasach Państwowych o 24 m3/ha.Opracował: Wydział Urządzania Lasu i Geoinformatyki RDLP w Szczecinie