Asset Publisher Asset Publisher

urządzanie lasu

Gospodarka leśna w lasach Państwowych prowadzona jest w oparciu o Plan Urządzenia Lasu (PUL). Jest to podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla określonego nadleśnictwa, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. PUL jest sporządzany co 10 lat, na podstawie Ustawy o lasach w oparciu o Instrukcję Urządzania Lasu, która stanowi załącznik do Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2011 r. W Planie Urządzenia Lasu zawarte są zasady
i sposoby prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej w lasach wielofunkcyjnych.

Cele i zadania urządzania lasu

 • inwentaryzacja i ocena stanu lasu
 • rozpoznanie walorów przyrodniczych w lasach
 • rozpoznanie funkcji lasu
 • dokonanie podziałów lasu na gospodarstwa zapewniające osiągnięcie zamierzonych celów gospodarczych
 • określenie hodowlanych i technicznych celów gospodarki leśnej
 • projektowanie pożądanej struktury gatunkowej, wiekowej i przestrzennej lasu
 • kształtowanie wielkości i struktury zapasu produkcyjnego w urządzanej jednostce
 • ustalenie etatów cięć użytkowania rębnego i przedrębnego oraz możliwości lokalizacji etatu w wielkości przyjętej za optymalną
 • ustalenie zadań gospodarczych na 10-lecie oraz określenie sposobów ich realizacji
 • określenie kierunkowych zadań z zakresu ochrony lasu, ochrony p.poż., gospodarki łowieckiej, infrastruktury technicznej
 • zobrazowanie kartograficzne urządzanego obiektu (mapy)
 • sporządzenie odpowiednich opisów i planów.

Współczesne prace urządzeniowe opierają się na najnowszych osiągnięciach techniki. Jednym z nich jest mapa numeryczna, będąca częścią Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) w LP. Dzięki takiej mapie można w sposób graficzny przetwarzać i przedstawiać wiele danych zebranych podczas prac terenowych. Od lat stosuje się również w urządzaniu lasu coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych (np. ortofotomapa).

Zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) na wielu etapach sporządzania planu urządzenia lasu zapewnia się udział społeczeństwa w postępowaniu. Udział społeczeństwa w „tworzeniu" PUL zapewnia się poprzez podanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej RDLP i lokalnej prasie informacji o sporządzanym planie i możliwości uczestniczenia na różnych etapach sporządzania tego planu (np. w Komisji Założeń Planu czy Naradzie Techniczno-Gospodarczej).

Plan Urządzenia Lasu po konsultacjach społecznych (wyłożenie na 21 dni do publicznego wglądu projektu PUL) jest zatwierdzany przez Ministra Środowiska.