Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących na terenie kraju lub innych państw członkowskich Unii Europejskiej rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie przepisów umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk i ostoi, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. W celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być ustalane strefy ochrony.

Dla zachowania populacji najbardziej zagrożonych gatunków zwierząt, a także roślin oraz grzybów, niezwykle istotna jest ich ochrona strefowa.
Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie ustanowionych jest 452 stref ochrony o łącznej powierzchni 20 817 ha dla takich gatunków jak:

   

             Ocenia się, że liczba par lęgowych, wyprowadzających systematycznie lęgi, kształtuje się na poziomie: 127 par bielika, 3 par rybołowa, 21 par orlika krzykliwego, 37 par bociana czarnego, 38 par kani rudej, 12 par kani,  4 parze puchacza i 2 pary sokoła wędrownego.
Na terenie RDLP występuje wiele stanowisk chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt. W ostatnich latach w Nadleśnictwie Chojna został odnaleziony storczyk trójzębny – gatunek uznany w Polsce za wymarły.

 

Opr.: Wydział Ochrony Ekosystemów RDLP w Szczecinie