Asset Publisher Asset Publisher

Back

DEROGACJA – KONSULTACJE SPOŁECZNE

DEROGACJA – KONSULTACJE SPOŁECZNE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych na temat konieczności użycia środka ochrony roślin o nazwie Dimilin 480 SC do ochrony drzewostanów sosnowych przed barczatką sosnówką, brudnicą mniszką i borecznikiem sosnowcem.

FSC – Forest Stewardship Council A.C. jest organizacją promującą odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata. Skupia właścicieli i zarządców lasów, organizacje społeczne i przyrodnicze, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, sieci handlowe oraz osoby prywatne, zainteresowane odpowiedzialną gospodarką leśną.
Posiadacze certyfikatu FSC muszą spełnić szereg warunków i kryteriów, które w przypadku zarządców i właścicieli lasów w Polsce zapisane są w Tymczasowym Krajowym Standardzie Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej w Polsce. Wypełnienie warunków określonych Standardem kontrolowane jest podczas corocznych audytów. Certyfikat przyznaje się na 5 lat. RDLP w Szczecinie posiada certyfikat FSC od 1999r.
Jednym z elementów ww. standardu jest stosowanie i prowadzenie odpowiedniej polityki
w zakresie stosowania środków ochrony roślin. FSC określiła listę substancji aktywnych (FSC-GUI-30-001 V2-0), których nieuzgodnione zastosowanie skutkuje odebraniem lub zawieszeniem certyfikatu. Na liście tej znajduje się m.in. substancja aktywna o nazwie diflubenzuron, która wchodzi w skład środka ochrony roślin Dimilin 480 SC. W przypadku konieczności użycia takiego środka ochrony roślin przez posiadacza certyfikatu FSC musi on ubiegać się o specjalną derogację, zgodnie z procedurą opisaną w dokumencie FSC-PRO-01-004 (wersja 2-2), której elementem są m.in. konsultacje społeczne. Konieczność ogłoszenia konsultacji społecznych w tej sprawie wynika
z przepisów Polityki Pestycydowej Międzynarodowej Organizacji Forest Stewardship Council A.C.  (FSC_POL_30_001_EN_FSC).

Charakterystyka środka

Środek ochrony roślin Dimilin 480 SC jest zarejestrowany do użycia w UE i w Polsce na mocy
Decyzji MRiRW nr R - 575/2017d z dnia 13.11.2017 r., która zmienia pierwotną Decyzję
nr R-5/2008 z 22.01.2008 r. (etykieta środka będąca integralną częścią ww. Decyzji dostępna jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w wyszukiwarce pod adresem:

http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin).

Dimilin 480 SC jest dopuszczony do użycia i powszechnie stosowany od lat w Europie i Polsce na terenie sadów, pieczarkarni oraz lasów. W obszarach leśnych stosowany jest do ograniczania liczebności szkodników pierwotnych sosny (brudnica mniszka, barczatka sosnówka i borecznik sosnowiec). Maksymalna dawka tego środka na 1 ha lasu wynosi  0,15 l. Środek w tej dawce jest bezpieczny dla pszczół, gdyż jego szkodliwość dla tych owadów stwierdzono dopiero przy ponad dwukrotnie wyższej dawce - 0,375 l/ha. Nie jest szkodliwy dla ludzi a określony w etykiecie środka okres karencji dla runa leśnego wynosi 24 godz. od momentu wykonania oprysku.

Konieczność i zakres zastosowania insektycydu Dimilin 480 SC na terenie RDLP w Szczecinie Zgodnie z ustawą o lasach, w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasu, właściciele lasów są zobowiązani do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności do zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych (art. 9 ustawy o lasach).
Ustawa nakłada na nadleśniczego obowiązek wykonywania zabiegów zwalczających i ochronnych,
w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów (art. 10 ustawy o lasach). Taka sytuacja ma miejsce po raz kolejny na obszarze zarządzanym przez RDLP
w Szczecinie. Od 2016 roku rozwijają się ponownie gradacje najgroźniejszych szkodników pierwotnych sosny: brudnicy mniszki i barczatki sosnówki. W poprzednim roku zastosowaliśmy Dimilin 480 SC do zwalczania gradacji barczatki sosnówki i brudnicy mniszki na obszarze 1876 ha lasu. Prognoza zagrożenia trwałości drzewostanów sosnowych przez szkodniki pierwotne sosny
w 2018 r. przewiduje, że na ok. 40 tys. ha owady wystąpią w liczebności gradacyjnej (w tym, na znacznej pow. wystąpi wyłącznie barczatka sosnówka), której ograniczenie liczebności możliwe jest wyłącznie dzięki zastosowaniu odpowiedniego środka ochrony roślin. Czas reakcji i konieczność dotarcia ze środkiem w korony drzew wymusza użycie technik agrolotniczych.
W kolejnych latach spodziewamy się wzrostu zagrożenia na pozostałych obszarach leśnych będących w zarządzie RDLP w Szczecinie. Łączna powierzchnia zagrożonych drzewostanów wynieść może 100 tys. ha. Od roku 2017 populacja brudnicy mniszki na naszym terenie zaczęła osiągać liczebności gradacyjne. Sytuacja ta może potrwać nawet kilka lat. W trakcie bieżącej gradacji (również w 2018 roku), w tych samych drzewostanach odnotowujemy silne zagrożenie jednocześnie od kilku szkodników (np. barczatka sosnówka z brudnicą mniszką, barczatka sosnówka
z borecznikiem sosnowcem). Dimilin 480 SC jest jedynym środkiem ochrony roślin zarejestrowanym w Polsce, który może być jednocześnie zastosowany do ograniczenia liczebności kilku gatunków jednocześnie. W efekcie tego możemy skrócić czas trwania oprysków i przede wszystkim ograniczyć do minimum ilość zastosowanego środka. Każdego roku dokonujemy oceny zagrożenia drzewostanów w oparciu o metodykę i zalecenia zawarte w Instrukcji Ochrony Lasu. Odbywa się to na podstawie oceny liczebności owadów zimujących w ściółce leśnej oraz liczebności gąsienic żerujących w koronach drzew. Dodatkowo dynamika i liczebność populacji poszczególnych gatunków owadów określana jest na podstawie oceny liczebności motyli podczas rójki i zniesionych jaj.

W sytuacji, kiedy konieczne dla ratowania drzewostanów będzie wykonanie zabiegów
z użyciem Dimilinu 480 SC, zostanie wykorzystana metoda agrolotnicza, zastosowana
w oparciu o przepisy wynikające z obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego i UE. Zabiegiem objęte zostaną jedynie tereny leśne, z wyłączeniem obszarów wskazanych
w odnośnych przepisach prawnych. Na czas zabiegu i karencji środka zostanie  wprowadzony czasowy zakaz wstępu do lasu.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, dzięki pozytywnej decyzji Komitetu Pestycydowego FSC uzyskała derogację na stosowanie Dimilinu 480 SC do końca 2018 roku. Niestety, jak uzasadniono powyżej zagrożenie ze strony szkodników pierwotnych sosny na naszym obszarze wyłącznie wzrasta a dotychczas nie zarejestrowano alternatywnego, akceptowalnego przez FSC preparatu do ograniczania ich liczebności, stąd konieczność wystąpienia o ponowną derogację. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe podejmuje szereg działań mających na celu opracowanie skutecznej metody ochrony drzewostanów sosnowych przed skutkiem żeru barczatki sosnówki, brudnicy mniszki i borecznika sosnowca, której wdrożenie pozwoliłoby uniknąć stosowania diflubenzuronu  Są one jednak jeszcze w fazie badań i testów, stąd nie mogą być stosowane na szeroką skalę (m.in. prowadzi się badania rejestracyjne nowych, bezpieczniejszych środków ochrony roślin, opracowywane są metody mechaniczne – pułapki lub biologiczne – zastosowanie parazytoidów owadów szkodliwych).

Przebieg konsultacji

Prosimy o zgłaszanie merytorycznych uwag odnośnie użycia przez RDLP w Szczecinie środka ochrony roślin – Dimilin 480 SC w terminie do 26.04.2018r. (45 dni od daty ukazania się niniejszej informacji) pocztą tradycyjną z dopiskiem „konsultacje FSC” na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, ul. Juliusza Słowackiego 2, 71-434 Szczecin lub elektronicznie: sekretariat@szczecin.lasy.gov.pl. w temacie wpisując „konsultacje FSC”.
Wszelkie informacje na ten temat zostaną Państwu udzielone również telefonicznie pod
nr tel. +48 91 432 87 64.

Więcej informacji o certyfikacji FSC znajdą Państwo na stronie www.fsc.pl.