Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwaty Przyrody

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Najcenniejszymi obiektami przyrodniczymi są rezerwaty przyrody o zróżnicowanym przedmiocie i zakresie ochrony.

W 33 nadleśnictwach RDLP w Szczecinie zostało ustanowionych 92 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 6 106 ha. Ilościowo najwięcej znajduje się w Nadleśnictwie Gryfino - 8, w Nadleśnictwie Rokita – 7, w Nadleśnictwie Chojna – 6, po 5 w nadleśnictwach: Karwin i Strzelce Krajeńskie oraz po 4 w nadleśnictwach: Bierzwnik, Bogdaniec, Łobez i Trzciel. Powierzchnia, w istotnym stopniu różni się w poszczególnych rezerwatach przyrody – od 1,00 ha w rezerwacie „Olszyna Źródliskowa pod Lubiechowem Dolnym" (Nadleśnictwie Chojna) do 1352,43 ha w rezerwacie „Olszanka" (Nadleśnictwie Goleniów).

Najstarszymi rezerwatami przyrody są: „Bukowe Zdroje im. Prof. Tadeusza Dominika", „Buczynowe Wąwozy im. Prof. Floriana Celińskiego", „Trawiasta Buczyna im. Prof. Stefana Kownasa", „Źródliskowa Buczyna im. Jerzego Jackowskiego" i „Kołowskie Parowy im. Józefa Lewandowskiego" w Nadleśnictwie Gryfino, utworzone w 1956 r. Najmłodszym rezerwatem przyrody ustanowionym w 2015 r. jest „Bór Samliński im. Henryka Zięciaka" w Nadleśnictwa Rokita.

Dla 71 rezerwatów przyrody zostały ustanowione plany ochrony a dla 14 - zadania ochronne.

W zależności od przedmiotu ochrony rezerwatu przyrody klasyfikujemy je na kilka rodzajów. Na obszarze naszej dyrekcji są to: 41 rezerwatów leśnych, najliczniejszych, zajmujących powierzchnię blisko 2145 ha, 18 rezerwatów torfowiskowych o największej powierzchni 2316 ha, 11-florystycznych, 11-faunistycznych, 6-krajobrazowych, 2-przyrody nieożywionej, 2-wodne, 1-stepowy.

 

 

Wybrane przykłady rezerwatów przyrody, wg rodzajów:

  • leśny - „Nadmorski bór bażynowy w Mrzeżynie" w Nadleśnictwie Gryfice, gdzie celem ochrony przyrody jest zachowanie w pełni wykształconego zbiorowiska leśnego boru bażynowego (124-letniego drzewostanu sosnowego wykształconego w karłowatej postaci) na typowym siedlisku wydm nadmorskich oraz ochrona bogatych gatunków charakterystycznych dla tego zespołu roślinnego. Obszar rezerwatu stanowi jeden z najlepiej zachowanych na polskim wybrzeżu fragmentów boru bażynowego. Powierzchnia: 8,92 ha.
  • torfowiskowy - „Olszanka" w Nadleśnictwie Goleniów, gdzie celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych i naukowych torfowiska bałtyckiego, borów bagiennych i olsów oraz rzadkich i ginących gatunków ptaków i ssaków. Łączna powierzchnia: 1354,40 ha, w tym 1352,43 ha na terenie nadleśnictwa.
  • florystyczny - „Karsiborskie paprocie" w Nadleśnictwie Międzyzdroje, gdzie celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych najliczniejszego na Pomorzu Zachodnim stanowiska paproci – długosza królewskiego oraz wiciokrzewu pomorskiego. Powierzchnia: 38,10 ha.
  • faunistyczny - „Świdwie" w Nadleśnictwie Trzebież. Pierwotnie rezerwat przyrody pod nazwą Jezioro Świdwie utworzono w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych terenów lęgowych żurawia oraz innych gatunków ptaków wodno-błotnych. W owym czasie ochroną rezerwatową objęto teren niecki jeziora z występującymi wodami, szuwarami, bagnami i olsami. W 1984r. został wpisany na listę obiektów Konwencji Ramsar, w 1988r. został powiększony rezerwat. Obecnie celem ochrony rezerwatu jest zachowanie zarastającego jeziora Świdwie oraz przyległych lasów i innych gruntów, stanowiących ostoję licznych gatunków ptaków, jak również będących miejscem odpoczynku i żerowania ptaków przelotnych. Powierzchnia rezerwatu: 891,28 ha, w tym 253,45 ha w zarządzie Nadleśnictwa Trzebież.
  • przyrody nieożywionej - „Skalisty Jar Libberta" w Nadleśnictwie Choszczno, gdzie celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie unikatowego na Pomorzu Zachodnim stanowiska czwartorzędowych form skalnych, utworzonych z piaskowców, zlepieńców spojonych węglanem wapnia, walorów krajobrazowych wąwozu kształtowanego przez erozję wodną i procesy stokowe oraz zachowanie wykształconych, cennych siedlisk przyrodniczych wraz ze stanowiskami gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych. Powierzchnia rezerwatu: 32,31 ha.
  • stepowy - „Wrzosowiska Cedyńskie im. inż. Wiesława Czyżewskiego" w Nadleśnictwie Mieszkowice, gdzie celem ochrony jest zachowanie wzgórz pokrytych wrzosowiskami oraz stanowisk roślinności kserotermicznej, utrzymanie bioróżnorodności i organizacji socjalnej organizmów charakterystycznych dla terenów otwartych - wrzosowisk, muraw kserotermicznych i napiaskowych. Powierzchnia rezerwatu przyrody: 72,02 ha.
  • wodny - „Rzeka Rekowa" w Nadleśnictwie Resko, gdzie celem ochrony jest zachowanie czystej wartkiej rzeki Rekowa z rzadką roślinnością, w tym krasnorostem Hildenbrandtia rivularis oraz zachowanie i utrzymanie przyległych olszowo-jesionowych lasów łęgowych, grądów grabowych na zboczach i roślinności źródliskowej. Powierzchnia rezerwatu: 48,70 ha.
  • krajobrazowy - „Przełom Rzeki Wołczenicy" w nadleśnictwach Nowogard i Rokita, gdzie celem ochrony jest zachowanie młodoglacjalnego krajobrazu z przełomem rzeki Wołczenicy wraz ze zróżnicowaną florą i szatą roślinną porastającymi jego strome i skaliste brzegi. Powierzchnia rezerwatu wynosi 49,11 ha, w tym 24,18 ha w zarządzie Nadleśnictwa Nowogard i 22,78 ha - Nadleśnictwa Rokita.

Opr.: Wydział Ochrony Ekosystemów RDLP w Szczecinie