Gekennzeichneter Inhalt

Ochrona Lasu

        Lasy zarządzane przez RDLP, podobnie jak lasy w Polsce, narażone są na ciągłe zagrożenia ze strony czynników stresowych pochodzenia: 

       Dla oceny stanu lasu oraz określenia krótkoterminowych trendów jego zmian prowadzony jest pod nadzorem Instytutu Badawczego Leśnictwa monitoring stanu lasu.
 

       System monitoringu lasu w Polsce oparty jest na sieci stałych powierzchni obserwacyjnych (SPO). W 2007 roku dokonano integracji SPO I rzędu z powierzchniami wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu i monitoring prowadzony jest w ramach tej inwentaryzacji. 

     W 2009 roku w ramach programu monitoringu lasów utworzono w Polsce 12 stałych powierzchni obserwacyjnych monitoringu intensywnego (SPO MI) i rozpoczęto na nich (poza badaniami prowadzonymi dotychczas) wykonywanie pomiarów ciągłych danych meteorologicznych i jakości powietrza. Monitoring lasu prowadzony był w 2014r., w skali kraju na 2013 SPO I rzędu (z tego na 1415 w Lasach Państwowych) oraz o 143 SPO II – rzędu. Liczba SPO I – go rzędu umiejscowionych w zasięgu terytorialnym  RDLP w Szczecinie wyniosła w 2014r. 140,
z tego 130 znajdowało się na obszarze zarządzanym przez Lasy Państwowe.

       Na podstawie danych monitoringu stanu lasu prowadzonego w 2014r.(*) stwierdzono, że lasy nadzorowane przez RDLP w Szczecinie w podstawowych gatunkach drzew (ocena zdrowotności
i stopnia defoliacji) są najzdrowsze w kraju.
     Zgodnie z prognozą wynikającą z tego monitoringu w najbliższych latach stan zdrowotny drzewostanów prawdopodobnie będzie się utrzymywał na dotychczasowym poziomie z tendencją do powolnej poprawy, jeżeli nie wystąpią ekstremalne czynniki pogodowe.

(*) wyniku monitoringu stanu lasu z uwagi na cykl badawczy przekazywane są z rocznym opóźnieniem

Opr.: Wydział Ochrony Ekosystemów RDLP w Szczecinie