Asset Publisher Asset Publisher

Obszary Natura 2000

Natura 2000 jest najmłodszą prawną formą ochrony przyrody w Polsce. Głównym celem funkcjonowania sieci Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Sieć Natura 2000 w Polsce tworzą: obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW).

Na terenie administrowanym przez RDLP w Szczecinie wyznaczonych zostało 71 obszarów Natura 2000 w tym: 23 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), pokrywające 286 943 ha obszarów zarządzanych przez LP, 48 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) o powierzchni 159 237 ha w zarządzie LP. Łącznie pokrywają one blisko 50% powierzchni RDLP.

W latach 2009-2015 procesem tworzenia planów zadań ochronnych i planów ochrony objęto 43 obszary Natura 2000 (37 planów zadań ochronnych i 6 planów ochrony). Instytucjami sporządzającymi ww. projekty są: Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska: w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Poznaniu, Parki Narodowe: Drawieński i Ujście Warty oraz Urząd Morski w Szczecinie. Na dzień 21.03.2015r. ustanowione zostały 35 plany zadań ochronnych w postaci zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Poznaniu.

W zakresie ochrony przyrody, niezmiernie ważna jest dobra współpraca pomiędzy instytucjami zarządzającymi i sprawującymi nadzór nad obszarami cennymi przyrodniczo. Takim dobrym przykładem, w naszej ocenie, jest współpraca pomiędzy RDLP w Szczecinie a Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska, której efektem są zawarte w latach 2009 i 2010 porozumienia pomiędzy Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie i Regionalnymi Dyrektorami Ochrony Środowiska w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Poznaniu. Niezwykle ważnym działaniem w ramach tych porozumień było określenie dla poszczególnych typów siedlisk przyrodniczych znajdujących się w obszarach Natura 2000, typów drzewostanów, orientacyjnych składów gatunkowych upraw oraz rodzajów stosowanych rębni, co daje gwarancję na prowadzenie właściwej gospodarki leśnej na siedliskach przyrodniczych i jest wykorzystywane w procesie tworzenia planów zadań ochronnych lub planów ochrony dla obszarów Natura 2000.

 

Opr.: Wydział Ochrony Ekosystemów RDLP w Szczecinie