Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Świerk w objęciach kornika

Świerk w objęciach kornika

Drzewostany świerkowe w Nadleśnictwie Resko należą do największych powierzchniowo na terenie szczecińskiej dyrekcji i występują na 12% powierzchni nadleśnictwa.

Nadleśnictwo od kilku lat zmaga się z gradacją kornika drukarza w drzewostanach świerkowych. Na osłabienie świerczyn miały wpływ susze w ostatnich latach, jak również gwałtowne podtopienia w 2017 roku.

Nadleśnictwo Resko podjęło szereg działań w zakresie ochrony lasu mających na celu ograniczenie szkód wyrządzanych przez kornika drukarza.

Pułapka feromonowa – urządzenie, które dzięki wykorzystaniu wabiących substancji zapachowych
o charakterze płciowym lub agregacyjnym (żerowym) może być wykorzystywane
w ochronie lasu do ograniczenia liczebności szkodliwych owadów leśnych. Pułapki feromonowe spełniają też rolę prognostyczno-zwalczającą, gdyż po ilości odłowionych osobników leśnicy są w stanie określić termin rójki szkodników oraz stopień zagrożenia dla lasu.

W ramach tych działań założony został punkt prognostyczny, wykładano pułapki feromonowe*, specjalistyczne siatki STORANET do ochrony drewna zgromadzonego w stosach. Pozyskiwane drewno było korowanie w terminach dostosowanych do biologii szkodnika. Zastosowano: spalanie, rozdrabnianie i zrębkowanie pozostałości pozrębowych. Wyznaczano drzewa trocinkowe** i na bieżąco prowadzono wywóz zasiedlonego surowca.

W październiku br. zinwentaryzowano ponad 10 tys. m³ posuszu świerkowego, a do października br. pozyskano już ponad 24 tys. m³ posuszu z osłabionych świerczyn. W 2018 roku konieczne było założenie ponad 12 ha rębni sanitarnych,
a 2019 roku – 23,50 ha.

Na bieżąco prowadzony jest monitoring lasu. To m.in. jego ramach, w listopadzie odbyła się lustracja terenowa w której oprócz pracowników nadleśnictwa uczestniczyli pracownicy Zespołu Ochrony Lasu w Szczecinku i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Niestety, potwierdziły się wcześniejsze obserwacje mówiące o  postępującym procesie wydzielania się posuszu świerkowego.

Drzewa trocinkowe - drzewo stojące lub leżące,
z którego wysypują się trocinki z chodników macierzystych lub larwalnych wygryzanych przez niektóre szkodniki wtórne. Usuwanie drzew trocinkowych jest jednym
z pierwszych
i najważniejszych etapów walki ze szkodnikami wtórnymi.

Prace leśników będą nadal ukierunkowane na działania „wyprzedzające” kornika drukarza, tj. pozyskanie drewna zasiedlonego w optymalnych terminach nie dopuszczając do powstania rozmnoży szkodnika, prowadzenie właściwej rotacji drewna,  usunięcie   posuszu  zasiedlonego  przed  rójką  do  końca I kwartału 2020 roku, itp.

Gradacja kornika drukarza występuje praktycznie na terenie całego kraju, dotyczy to także terenu RDLP w Szczecinie. Pomimo, że udział świerka na terenie tut. dyrekcji nie jest duży to niepokojący jest ciągły trend do zmniejszenia jego  powierzchni występowania.    Szczególnie    gradacja    ta   odczuwalna   jest w nadleśnictwach w których udział świerka jest niewielki. Wiele drzewostanów świerkowych zostało usuniętych w ramach cięć sanitarnych. Szczególnie dotyczy to powierzchni na których wystąpiły duże wahania poziomu wód gruntowych.  Należy stwierdzić,  że  pomimo dużego  zaangażowania leśników w ograniczenie gradacji kornika drukarza  i  gatunków  pokrewnych  jeżeli  nie  nastąpi  poprawa w  zakresie  ilości  opadów w okresie wegetacyjnym to problem kurczenia się powierzchni drzewostanów świerkowych będzie się pogłębiał. Wytężone działania ochroniarskie leśników mogą ten proces tylko spowolnić.

 

Tekst opracowała Jolanta Sojka RDLP w Szczecinie,
na podstawie materiałów Ewy Simonowicz-Woźniewicz z Nadleśnictwa Resko

Fot. Archiwum Nadleśnictwa Resko